MASHT

Teknologjia
Divizioni i Teknologjisë

Divizioni i Teknologjisë, në kuader të Departamentit të Shkencës, ka për mision kryerjen e studimeve dhe projekteve zhvillimore si dhe transferimin e njohurive dhe teknologjive në praktikën e prodhimit të produkteve dhe të ofrimit të shërbimeve.

Fushëveprimi i këtij Divizioni është i përqendruar, sidomos në fushën e zhvillimit dhe transferimit të njohurive dhe teknologjisë në përgjithësi, e të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Arsim, si dhe të gjitha fushat tjera, të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.

Detyrat dhe objektivat e këtij Divizioni janë:

Krijimin e kushteve për transferin e dijes dhe teknologjisë, si dhe integrimin e Teknologjisë në të gjithë sistemin arsimor,

Sigurimin e pajisjeve të nevojshme për përmirsimin e kushteve të punës për mësimdhënie, punë praktike dhe kërkime shkencore në Institutet e Arsimit të Lartë, si dhe te gjitha institucionet edukativo-arsimore në Kosovë.

Pajisjen  me infrastrukturën, teknologjinë e nevojshme informative dhe programet e duhura softverike për ngritjen e cilësisë së studimeve dhe për qasje të pa penguar në literaturën e nevojshme në vend dhe jashtë vendit.

Ndihmon në lidhjen e Instituteve të Arsimit Të Lartë vendore me ekspertët tanë në botë si dhe planifikimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve të mësimit në distancë, si dhe programeve per krijimin e permbajtjeve mësimore

Monitorimi dhe kordinimi i punëve për projektin e EU-së, dhe donatorëve tjerë që kanë të bëjnë me integrimin e TIK-ut, dhe mësimit elektronik, si dhe bashkëpunimi me ekspertët e jashtëm dhe ata vendorë, për zhvillimin e materialeve të përmbajtjeve elektronike për mësimdhënie dhe mësim-nxënie.

Bashkëpunimi në fushën e integrimit të TIK-ut në Arsimin Fillor me projektin “Programi Bazik i Arsimit” që financohet nga MASHT-i dhe bashkëfinancohet nga USAID-i.

Angazhohet në planifikimin, koordinimin e punëve dhe do të marrë pjesë në hartimin e akteve relevante ligjore, dhe politikave përkatëse në fushën e transferit të dijes dhe teknologjisë.

Pershtatja e nje sistemi softuerik per menaxhimin e informatave dhe permbajtjeve eklektronike, si dhe modifikimi dhe digjitalizimi I permbajtjeve dhe adaptimi I mjeteve mesimore për mësim elektronik.

Kontakti

Ardiana Shabaj-Hyseni

Udhëheqës i Divizionit të Teknologjisë:

Email : ardiana.shabaj@rks-gov.net

Nr.kontaktues: 038211868

 

Sebahate Jupolli-Safçi

Zyrtare e lartë për teknologji:

Email: sebahate.jupolli@rks-gov.net

Tel: 038 213 189

 

Ilza Memeti

Zyrtare e lartë për inovacion dhe teknologji

ud. Udhëheqëse e divizionit për ITT

Email: yllza.memeti@rks-gov.net

038/211-867 20025

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: