MASHT

Divizioni për planifikimin dhe standarde të infrastrukturës shkollore
Divizioni për planifikimin dhe standarde të infrastrukturës shkollore

Kontakti

Isuf Gashi

Udhëheqës i divizionit për planifikim dhe standarde të hapsirës shkollore

ud. Udhëheqës i divizionit për planifikim dhe standarde të infrastrukturës shkollore

isuf.gashi@rks-gov.net

038/211-996 20023

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: