MASHT

Divizioni për sigurimin e cilësisë, standarde, vlerësim dhe licencim
Divizioni për sigurimin e cilësisë, standarde, vlerësim dhe licencim

Kontakti

Valbona Fetiu-Mjeku

Udhëheqëse e divizionit për standarde të arsimit dhe aftësimit profesional dhe sigurim të cilësisë

valbona.fetiu.mjeku@rks-gov.net

038/213-693 20101

 

Fatmir Elezi

Zyrtar i lartë për standarde dhe vlerësim

ud.Udhëheqës i divizionit për sigurim të cilesisë stanarde, vlerësim dhe licencim

fatmir.elezi@rks-gov.net

038/212-823 20608