MASHT

Departamenti për integrime evropiane, koordinim të politikave dhe çështje ligjore

Kontakti
Isni Kryeziu
Drejtor i departamentit ligjor
isni.kryeziu@rks-gov.net
038/212-039 20088

Divizioni për integrim evropian
Divizioni për koordinim të politikave dhe monitorim të projekteve
Divizioni për hartimin dhe harmonizimin e legjislacionit
Divizioni për zbatimin e projektit
Divizioni për grumbullimin dhe analizën e të dhënave

Comments are closed.