MASHT

Departamenti për integrime evropiane, koordinim të politikave dhe çështje ligjore

Divizioni për integrim evropian
Divizioni për koordinim të politikave dhe monitorim të projekteve
Divizioni për hartimin dhe harmonizimin e legjislacionit
Divizioni për zbatimin e projektit
Divizioni për grumbullimin dhe analizën e të dhënave

Comments are closed.