MASHT

Departamenti i arsimit parauniversitar

Divizioni i arsimit të hershëm dhe parashkollor
Divizioni i arsimit të përgjithshëm
Divizioni për kurikula dhe mbështetje të mësuesve
Divizioni për sigurimin e cilësisë, standarde, vlerësim dhe licensim
Divizioni për planifikim dhe standarde të infrastrukturës shkollore
Divizioni i arsimit gjithëpërfshirës

Comments are closed.