MASHT

Divizioni për menaxhimin e standardeve dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë
Divizioni për menaxhimin e standardeve dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë

Kontakti

Valbona Fetiu-Mjeku

Udhëheqëse e divizionit për standarde të arsimit dhe aftësimit profesional dhe sigurim të cilësisë

valbona.fetiu.mjeku@rks-gov.net

038/213-693 20101

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: