MASHT

Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik

Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik

NARIC KOSOVA – QENDRA PËR NJOHJE TË DIPLOMAVE

NARIC KOSOVA- PLATFORMA PËR APLIKIM ONLINE  Linku për aplikim : https://naric-ks.online/ Njohja e kualifikimeve të...

20 Qershor, 2022

Read More