MASHT

Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik
Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik

Kontakti

Kumrije Gagica

Udhëheqëse e divizionit për njohje dhe barasvlerë

ud. Udhëheqëse në divizionin për njohje dhe barasvlerë dhe informim akademik

kumrije.gagica@rks-gov.net

038/213-556 20103

Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik

NARIC KOSOVA – QENDRA PËR NJOHJE TË DIPLOMAVE

NARIC KOSOVA- PLATFORMA PËR APLIKIM ONLINE  Linku për aplikim : https://naric-ks.online/ Njohja e kualifikimeve të shkollave të...

20 Qershor, 2022

Read More