MASHT

Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik
Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik

Divizioni për Njohje dhe Informim Akademik –

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Njohje dhe Informim Akademik (NARIC) janë:

1.1. Ofron informata për statusin e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë dhe sistemin e arsimit në përgjithësi;

1.2. Ofron informata për qytetarët e interesuar për statusin e institucioneve të arsimit të lartë jashtë vendit;

1.3. Bën njohjen/barasvlerësimin e diplomave të arsimit të lartë dhe parauniversitar të fituara jashtë Kosovës;

1.4. Bën verifikimin e dokumentacionit shkollor (publik dhe privat) për nevojat e kandidatëve që shkollohen jashtë vendi;

1.5. Verifikon vlefshmërinë e diplomave sipas kërkesave të ENIC NARIC të shteteve përkatëse / ministrive përgjegjëse;

1.6. Verifikon diplomat e lëshuara nga institucionet e arsimit parauniversitar në Kosovë, me qëllim të përdorimit të asaj diplome jashtë Kosovës;

1.7. Bën planifikimin dhe zhvillimin e sistemeve softuerike për transformimin digjital të proceseve të punës.

Kontakti

Kumrije Gagica

Udhëheqëse e divizionit për njohje dhe barasvlerë

ud. Udhëheqëse në divizionin për njohje dhe barasvlerë dhe informim akademik

kumrije.gagica@rks-gov.net

038/213-556 20103

Divizioni për njohje/barasvlerë dhe informim akademik

NARIC KOSOVA – QENDRA PËR NJOHJE TË DIPLOMAVE

NARIC KOSOVA- PLATFORMA PËR APLIKIM ONLINE  Linku për aplikim : https://naric-ks.online/ Njohja e kualifikimeve të shkollave të...

20 Qershor, 2022

Read More