MASHT

Divizioni i arsimit gjithëpërfshirës
Divizioni i arsimit gjithëpërfshirës

Kontakti

Luljeta Kabashi

Zyrtare për arsim për personat me nevoja të veqanta

zv. Udhëheqëse e divizionit për arsim gjithpërfshirës

luljeta.kabashi@rks-gov.net

038/212-170 20176