MASHT

Departamenti i arsimit të lartë, shkencës dhe teknologjisë

Divizioni për menaxhimin e standardeve dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë
Divizioni i shkencës dhe teknologjisë
Divizioni për inovacion dhe transfer të teknologjise
Divizioni për bashkëpunim ndërkombëtar në shkencë dhe arsim të lartë
Divizioni për ekzaminimin e profesioneve të rregulluara

Comments are closed.