MASHT

Divizioni për grumbullimin dhe analizën e të dhënave
Divizioni për grumbullimin dhe analizën e të dhënave

Kontakti

Afërdita Kryeziu

Zyrtare e lartë për koordinim të politikave

ud. Udhëheqëse e divizionit për grumbullimin dhe analizën e të dhënave

aferdita.kryeziu@rks-gov.net

038/211-730 20011

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: