MASHT

Divizioni për mësim tërëjetësor
Divizioni për mësim tërëjetësor

Kontakti

Ryve Prekoragja

Zyrtare e lartë për arsim tërëjetësor

ud. Udhëheqëse e divizionit të arsimit tërëjetësor

ryve.prekoragja@rks-gov.net

038/213-345 20116

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: