MASHT

Divizioni për ekzaminimin e profesioneve të rregulluara
Divizioni për ekzaminimin e profesioneve të rregulluara

Kontakti

Muhabere Maliqi

ud. Udhëheqëse e divizionit për ekzaminimin e profesioneve të rregulluara

muhabere.maliqi@rks-gov.net

038/211-800 20149

 

Habib Aliu

Zyrtar i lartë për arsim të lartë privat

zv. Udhëheqës i divizionit për ekzaminimin e profesione të rregulluara

habib.aliu@rks-gov.net

038/211-012 20066

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: