MASHT

Divizioni për infrastrukturën e shkollave dhe programet e AAP dhe për analiza të tregut të punës
Divizioni për infrastrukturën e shkollave dhe programet e AAP dhe për analiza të tregut të punës

Kontakti

Rina Ponosheci

Zyrtare e lartë për menaxhimin e projekteve

ud. Udhëheqëse e divizonit për infrastrukturën e shkollave dhe programet e AAP dhe analiza e tregut të punës

rina.ponosheci@rks-gov.net

038/211-214 20029

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: