MASHT

MASHTI HAPË THIRRJE PUBLIKE PËR NOMINIM TË ANËTARËVE TË KSHC-SË

5 Shkurt, 2023

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka hapur thirrje publike për nominim të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

Të drejtën për të nominuar apo vetnominuar për anëtarë të KSHC-së , e kanë të gjithë personat juridik të regjistruar në Kosovë dhe personat fizik, shtetas të Republikës së Kosovës.

Të nominuarit duhet t’i plotësojnë këto kushte:

1.Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës. 2.Të kenë gradën e doktorit të shkencave me përvojë relevante akadmeike ose (10)vite përvojë në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.

3. Në rast se studimet i kanë kryer jashtë vendit, duhet të kenë vendimin për njohje ose dëshminë e aplikimit për njohje të diplomës nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës.

4.Të kenë njohuri të gjuhës angleze.

MASHTI kërkon nominime për 4 fusha të caktuara me Udhëzimin Administrativ nr.06/2018, datë. 07.05.2018 si vijon:

1.Artet dhe drejtësia;

2. Shkencat e natyrës, matematika, kompjuterika&Inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimi;

3. Shëndeti dhe mirëqenia, bujqësia dhe veterina.

Afati për nominime është 15 ditë pune nga dita e shpalljes së thirrjes publike në uebfaqen e MASHTI ose deri më 17.02.2023.

Detajet mund t’i gjeni në këtë link: https://masht.rks-gov.net/category/konkurse/shpallje/

Last modified: 9 Shkurt, 2023

Comments are closed.