MASHT

NARIC KOSOVA – QENDRA PËR NJOHJE TË DIPLOMAVE

20 Qershor, 2022

NARIC KOSOVA- PLATFORMA PËR APLIKIM ONLINE 

Linku për aplikim : https://naric-ks.online/

Njohja e kualifikimeve të shkollave të larta profesionale dhe universitare të fituara jashtë Republikës së Kosovës

Përshkrimi:

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që aplikojnë për njohjen e gradave universitare dhe shkollave të larta profesionale të huaja që u përkasin niveleve nga 5 deri në 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve të lëshuara nga institucionet e huaja të Arsimit të Lartë. Në kualifikimet e niveleve 5 – 8 të Kornizës së Kombëtare të Kualifikimeve përfshihen shkolla të larta profesionale, bachelor,master dhe doktoratë.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Një kopje e dokumentit të identifikimit;
 • Një kopje e certifikatës së martesës në rast të ndryshimit të mbiemrit;
 • Një kopje të diplomës/certifikatës origjinale të vërtetuar të noteri, formati A4;
 • Një kopje të transkriptit/certifikatës origjinale të notave të vërtetuara të noteri;
 • Një përkthim të autorizuar të diplomës/certifikatës dhe transkriptit/certifikatës së notave; (nëse nuk janë në ndonjërën nga gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës);
 • Shtojcën e diplomës (nëse aplikohet në institucionin përkatës);
 • Një kopje e punimit të bachelorit, masterit dhe doktoratës.
 • Të përkthehet një abstrakt i punimit – maksimum tri faqe, nëse nuk është në njërën nga gjuhët zyrtare;
 • Programin e studimeve për vitet kur janë kryer studimet;   
 • Një kopje të diplomës/ diplomave të studimeve paraprake (nëse aplikoni për njohje të studimeve të doktoratës, nevojiten diplomat paraprake të noterizuara, të masterit dhe bachelorit, e nëse aplikoni për njohje të studimeve master nevojitet diploma e studimeve paraprake-bachelor);
 • Në rast se pala aplikon për njohje/barasvlerë të një kualifikimi më të lartë, paraprakisht duhet të aplikojë për njohje/barasvlerë të kualifikimeve, diplomave të studimeve paraprake të fituara jashtë Republikës së Kosovës, (Bachelor dhe Master). Në rast se palës i është njohur kualifikimi paraprak duhet të ngarkoj dëshminë;
 • Fletëpagesa (taksa administrative, për shkolla profesionale dhe bachelor 30 €, për master 50 € dhe për doktoratë 70 €.
 • Nga kjo taksë lirohen plotësisht invalidët e luftës, invalidët civilë, fëmijët e dëshmorëve, personat me asistencë sociale, personat me nevoja të veçanta.

Të diplomuarit të cilët i kanë përfunduar studimet në Republikën e Shqipërisë, duhet që në diplomë dhe çertifikatë të notave të vendosin vulën apostile në shtetin përkatës. Noterizimi i dokumenteve në Shqipëri është valid edhe në Republikën e Kosovës.

Të diplomuarit në Maqedoninë e Veriut, duhet që në diplomë dhe çertifikatë të notave të vendosin vulën apostile në shtetin përkatës, ndërsa noterizimi dhe përkthimi duhet të bëhet në Republikën e Kosovës.

 • Në mungesë të ndonjë nga dokumentet e shënuara më sipër, kërkesa nuk do të shqyrtohet;
 • NARIC dhe Komisioni i ekspertëve mund të kërkojë edhe dokumente shtesë në raste të caktuara.

Verifikimi i dokumenteve:

Qendra NARIC Kosova, kërkon informacion pranë qendrave të rrjetit evropian të informimit dhe njohjes së diplomave (ENIC – NARIC), mbi statusin e institucioneve të arsimit të lartë, vlefshmërinë e diplomave apo çertifikatave, nivelin e tyre sipas Kornizës Kombëtare/Evropiane të Kualifikimeve, si dhe informacione tjera shtesë në funksion të njohjes/barasvlerës të diplomës.

Afatet kohore

Procedura për shqyrtimin e kërkesës për njohje/barasvlerë të diplomave të fituara jashtë vendit, nëse lënda është e kompletuar do të shqyrtohet brenda 4 muajve, përveç të diplomuarit në Shqipëri, për të cilët afatet kohore janë të përcaktuara sipas marrëveshjes për njohjen e diplomave të nënshkruara nga Qeveritë përkatëse, nëse Naric Kosova nuk pranon konfirmim nga autoritetet përkatëse për verifikim të saktësisë dhe vërtetësisë së diplomës, në raste të tilla lënda mbetet në pritje të përgjigjes.

Vendimi për njohje të diplomës është i plotëfuqishëm në Republikën e Kosovës përveç në rastet kur ka ankesa për ndryshim dhe kur revokohet nga Këshilli Shtetëror për Njohje.

Pala e cila është e pakënaqur me përgjigjen/vendimin, ka të drejtë ankese brenda afatit prej 30 ditësh në Komisionin për ankesa dhe Parashtresa në MASHTI.

 Për më shumë informacione klikoni mbi linkun https://naric-ks.online/

Last modified: 26 Korrik, 2022

Comments are closed.