MASHT

Divizioni i teknologjisë informative (TI) dhe shërbimeve logjistike
Divizioni i teknologjisë informative (TI) dhe shërbimeve logjistike

Kontakti

Rrahim Ferati

Zyrtar për arkivë

ud. Udhëheqës i divizionit për TI dhe shërbime logjistike

rrahim.ferati@rks-gov.net

038/213-324 20043

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: