MASHT

Odsek za planiranje i standarde školske infrastrukture
Odsek za planiranje i standarde školske infrastrukture

Kontakt

Isuf Gashi

Rukovodilac odeljenja za planiranje školskog prostora i standarde

Vršilac dužnosti šefa Odeljenja za planiranje školske infrastrukture i standarde

isuf.gashi@rks-gov.net

038/211-996 20023

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

All Blog Posts: