MASHT

Ministar Bajrami je imenovao četi članova Upravnog odbora UP-a

februar 12, 2016

Ministar obrazovanja nauke i tehnologije Prof. Dr. Arsim Bajrami, na osnovu odredbe član 18 Zakona o visokom obrazovanja Republike Kosova, imenovao je (4) članova Upravnog odbora Univerziteta u Prištini“Hasan Prishtina”.

Imenovani članovi za Upravni odbor Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” su:

Prof. Dr. Ismet SALIHU,
Akademik Alajdin ABAZI,
Univ. Prof. Dr. Sigurd HÖLLINGER,
Prof. Asoc. Dr. Ahmet LATIFI.

– Prof. Dr. Ismet Salihu, pravnik, redovni profesor. Angažovan je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini godine 1967 u oblasti krivičnog prava. Dr. Salihu je završio sudije Pravnog fakulteta u Zagrebu, na Univerzitet u Sorboni u Parizu je završio i doktorat na Pravom fakultetu u Ljubljani. Godine 1987 završio je postdiplomske studije na Univerzitet u Sorboni u Paris. On je bio predsednik Udruženja za krivično pravo  i kriminologiju Kosova i od 1987-1995 godine bio je predsednik časopisa“Pravo”. Godine 1990  je bio član Ustavne komisije Kosova i učestvovao je u izradi Ustava Republike Kosova. u dva mandata je bio dekan Pravnog fakulteta. Aktivno je učestvovao u radnoj grupi za izradu Krivičnog zakona, Zakona o krivičnom postupku, Krivični zakon za maloletne, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i mnoge zakone u različitim oblastima. U svom četrdeseto godišnjem pedagoškom i naučnom radu u podizanju pravnog kadra na Kosovu kao i doprinos za izgradnju pravnog sistema na Kosovu dobio je mnoga priznanja. Dr. Salihu je autor oko 50 naučnih i profesionalnih radova iz oblasti Krivičnog.

Akademik Alajdin Abazi je rektor Univerziteta Jugoistočne Evrope. Završio je elektrotehnički fakultet u Zagreb, Hrvatska (1965), na kojom je i upisao postdiplomske studije i 1973 godine, branio je magistarski rad. Godine 1977, na istom univerzitetu, on je uspešno odbranio i doktorsku disertaciju u oblasti elektrotehnike, pod nazivom: ”Ruajtja dhe neutralizimi i ngarkesës elektrostatike në filmat izolues”. Od 1966 do 1969, radio je kao profesionalni inženjer. Godine 1969 angažovan je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini, gde je određeno vreme, radio kao dekan Tehničkog fakulteta 1979-1981. Godine 1985 dobiva zvanje redovni profesor iz predmeta “Elektromagnetika”, pri katedri Teorija elektrotehnike, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Od 1982 do 1990 godine, pored svog akademskog rada, obavljao dužnost predsednika Borda za naučna istraživanja i razvoj “Inkos” i zamenika predsednika Borda elektroprivrede Kosova. Bio je i član Jugoslovensko -Američkog borda naučno istraživačkog udruženja. Dr. Abazi je objavio više od pedeset naučna istraživanja i univerzitetske knjige. On je učestvovao u više naučnim projektima. Godine 2001, profesor Abazi imenovan je za direktora Fondacije Univerziteta JIE-a u Tetovo. Nakon što su završene izmene, odnosno, Nakon otvaranje Univerziteta,  imenovan je za Rektora Univerziteta Jugoistočne Evrope.

– Prof. Dr. Sigurd Höllinger je visoki savetnik Federalnog ministarstva za nauku, Istraživanje i ekonomije Republike Austrije. Služio je kao visoki savetnik Svetske banke i Evropske komisije za oblast visoko obrazovanje. Od 2008 služio je kao savetnik za visoko obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Kosova. Dr. Höllinger je služio 19 godine kao Generalni direktor za visoko obrazovanje Federalnog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomije Republike Austrije (1986-2005). Trenutno, on je direktor Instituta za napredne studije u Republici Austriji. Dr. Höllinger ima bogatu karijeru angažovanja i ekspertize u oblasti visokog obrazovanja, za doprinos razvoja univerzitetske autonomnosti i Bolonjske deklaracije a posebno njegov doprinos za učlanjene Republike Kosova u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Na kraju, bio je među vodećim međunarodnim stručnjacima u procesu revizije Zakona o visokom obrazovanju Republike Kosove.

-Prof. Asoc. Dr. Ahmet Latifi je profesor na Univerziteta u Mitrovici “Isa Boletini”. On je godine 1985 odličnim uspehom  je završio Tehnički fakultet u Prištini. Nakon završetka studije radio je kao nastavnik predmeta iz Mašinstvo, a zatim kao inženjer u Industriji akumulatora u Mitrovici i u Fabrici lovačke municije u Skenderaj (Srbici). Godine 2002 završio je magistarske studije, međutim posle 5 godine stekao je zvanje doktor nauka. Profesor Latifi od 2001 godine bio je profesor na fakultet Primenjenih tehničkih nauka u Mitrovici.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.