MASHT

NEDELJA PROTIV NAPUŠTANJA ŠKOLE

novembar 25, 2022

Povodom godišnjice Konvencije o pravima deteta, MONTI pokreće Nedelju protiv napuštanja škole, kao kampanju podizanja svesti za prevenciju i odgovor na napuštanje i neupisivanje u školu, kao poduhvat da se obezbedi pravo na obrazovanje za sve građane, bez razlike na pol, nacionalnost, sposobnostima i drugog stanja.

Barijere različite prirode u okviru obrazovnog sistema, posebno one u pristupu obrazovanju, koje se odnose na brojne individualne, porodične, društvene faktore sa različitim društvenim, ekonomskim, zdravstvenim i kulturnim kontekstima, zahtevaju multidisciplinarni pristup, dakle u skladu sa zakonima na snazi osnovani su Timovi za prevenciju i reagovanje na napuštanje i neupisivanje škola (TPRNNŠ), na nivou škola, opština i na nivou ministarstva.

Tim na nacionalnom nivou koji predvodi MONTI, zajedno sa razvojnim partnerima (UNICEF, ECMI, OEBS, ILO, itd.), sastavili su politiku protiv napuštanje i pruža podršku opštinskim i školskim timovima u njihovoj implementaciji. Postoje jasna uputstva o načinu funkcionisanje ovih timova i ceog sistema je integrisan u Sistem za menadžiranje informacijama o obrazovanju.

Ovoj nedelji prethodile su brojne posete opštinama i školama, sesije protiv napuštanja i nasilja, dok će od 20. do 25. u pet regiona biti održani multidisciplinarni krugli stolovi, u tom slučaju će biti podeljena promotivna i senzibilizaciona brošura protiv napuštanje. Na kraju nedelje biće nagrađene škole koje redovno prijavljuju slučajeve u opasnosti od napuštanja školovanja i nasilja u školama.

Za efikasnu prevenciju i reagovanje na napuštanje i nasilje, neophodna je saradnja između nastavnika i roditelja i drugih opštinskih službi, uključujući civilno društvo.

Zajedno za pravo na obrazovanje za sve i dobrobit naše dece!

Last modified: novembar 25, 2022

Comments are closed.