MASHT

Ministar Bajrami učestovao je na konferenciji “Kvalitetno obrazovanje za sve ”

mart 23, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je na konferenciji “Kvalitetno obrazovanje za sve ”, koja je organizovana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije i Kosovskog pedagoškog instituta, uz podršku UNICEF-a i koordinaciji sa projektom bratimljenja.

Na ovoj konferenciji raspravljali su o sistemu za obezbeđivanje kvalitet performanse škole i razmeni prakse u vezi proceni performanse škole, pilot projekat u 20 škole.

Ministar Bajrami, ovim povodom, naglasio je značaj ove konferencije u izradi opšteg konsenzusa svih partnera za zajedničke napore ka poboljšanju kvaliteta u obrazovnom sistemu na Kosovu.

“Svi smo odlučni da Republike Kosovo izradi kvalitetni edukativni sistem, kako bi se obezbedila opšta dobrobit. Trebamo raditi kako bismo pristupili našoj deci sa većom pažnjom, da njima pružimo pozitivno obrazovanje i da izbegnemo svaki pokušaj politizacije, kako bismo stvori omladinu, koja će se što manje baviti politikom i da se što više obrazuje u pozitivnom duhu ”, istakao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je govorio o izradi strateških dokumenata, koji su izradili Pedagoški institut, za koje je rekao da je dobra osnova da se započne sa procenom sistema performanse škole u celini, u tri dimenzije: sa aspekta menadžiranje škola, interne evaluacije, koje vrše Opštinski direktorijati za obrazovanje u saradnji sa školom i eksterno vrednovanje, što je odgovornost mehanizama Ministarstva obrazovanja.

 “Ova konferencija je od posebnog značaja i nakon toga biće usvojena ova strateška dokumenta i to nakon što bude uvršteno u državnom sistemu vrednovanje performanse, koje obuhvata školu kao celina, nastavne metodologije i svakog nastavnika ”, rekao je ministar Bajrami.

Ministar je govorio o usvajanju Nacionalne strategije za podizanje kvaliteta, promeni Zakona o inspekciji, jačanje uloge direktore škola, revizija školskih udžbenika i određivanje standarda, koje treba da sadrži svaki udžbenik, kao i proces digitalizacije škola.

Dok, Laila Omar Gad, direktor UNICEF-a na Kosovu je rekla dugoročan održivost obrazovanje dece zahteva odgovoran i jak sistem obrazovanja i funkcionalne institucije na svim nivoima.

Na ovoj konferenciji javno je objavljena i izrada Okvir sistema za kvalitet školske performanse, kao i druga prateća dokumenta, koja će pomoći za interno i eksterno vrednovanje škole. Ovo,sve predstavlja celokupni sistem, koji će doprineti u poboljšanju usluga i rezultate u obrazovanju i to je način za povećanje šanse i jednake mogućnosti za sve.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.