MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na konferenciji Reforma visokog obrazovanja

novembar 23, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami učestvovao je na konferenciji “Reforma visokog obrazovanja ”, na kojoj je lansirn istraživački rad “Podsticaj odgovornosti i bolje performanse u visokom obrazovanu“, pripremljeno od strane Instituta “Demokratija za razvoj ” (D4D).

Ovaj istraživački rad, među ostalo sugerira i moguće uređivanje za tri nivoa: poboljšanje primarnog zakonodavstva (Zakon o visokom obrazovanju), poboljšanje sekundarnog zakonodavstva (statuti univerziteta, regulative ministarstva), ili poboljšanje na političkom nivou (mehanizmi finansiranja).

Ministar Bajrami, ovom prilikom  čestitao je autorima ovog istraživačkog rada na izabranu temu i pristup izlaganju, međutim, on je naglasio da situacija u  visokom obrazovanju još uvek nije na željeni nivo i kvalitet obrazovnog sistema je preduslov za razvojnu i evropsku  perspektivu zemlje.

Ministar Bajrami je rekao da osnovni principi na kojima se gradi visoko obrazovanje su principi zabeleženi u evropskim dokumentima kao što je Magna Karta Universitatum i Bolonjska  dekleracija koje su izgradile temelje visokog obrazovanja na princip autonomije. Takođe, on je rekao da je, potpuno  legitiman zahtev mladih da ovo mišljenje bude propraćeno uz odgovornost. 


 
U nastavku, ministar Bajrami je rekao da javni univerziteti u zemlji imaju rok od 5 godine da se profilišu, specijalizuju za programe (profile) posebne. Međutim, što se tiče standarda kvaliteta, merenje performanse, ministar Bajrami je rekao da ćemo se usredsrediti na procenu menadžiranje univerziteta, performansi programa, uključujući i predavanja, kao i performansi studenata.

Ministar Bajrami, takođe je rekao da na nivo Vlade, formiraćemo jedna inspektorat, koji će izgraditi standarde procenjivanje performanse, stoga će performansa uticati i na (koristi) budžet za univerzitete.

Na kraju, ministar Bajrami je rekao da prilikom izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, komponenta performanse i odgovornosti bude u zakonskoj kategoriji zbog činjenice da MONT je zainteresovan za supstancijalnu reformu visokog obrazovanja.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.