MASHT

Obaveštenje o Ispitu državne mature

maj 8, 2015

Ministarstvo obrazovanja, nauke tehnologije, (MONT), u cilju tačnog i na vreme informisanja, obaveštavamo sve Opštinske Direktorijateza obrazovanje, nastavnog osoblja više srdnje škole, maturante i školsku zajednicu da preduzmu sve potrebne pripreme za organizovanje i održavanje Ispita državne mature, određenog da se održi u Junski rok (prvi dan 6 jun 2015, drugi dan 20 jun 2015) i avgustovski rok (prvi dan 29 avgust 2015, drugi dan 5 septembar 2015), na osnovu Zakona br. 03/L-018 o Završnom ispitu i Ispitu državne mature (6 novembar 2008).

Ove godine Ispit državne mature će se organizovati prema uslovima i kriterijumima određenim zakonom na snazi (Zakon br. 03/L-018 o Završnom ispitu i Ispitu državne mature) i svaki kandidat koji polaže Ispit državne mature, mora da postigne kriterijume praga prolaznosti od 50% od ukupnog broja poena ispita, kako bi bio diplomirani više srednje škole stekli opšti uslov za nastavak daljeg školovanja. Kandidatu koji položi Ispit državne mature dodeljuje mu se diploma o završetku više srednje škole, međutim kandidat koji ne postigne rezultat prolaznosti mora će da ponovi maturski ispit.

MONT je ove godine pripremio Nacrt zakona o Ispitu državne mature, koji je na reviziji Zakon o završnom ispitu i Ispitu državne mature usvojenog 6 novembra 2008 u skupštini Kosova. Vlada Republike Kosova, na svom 18-tom sastanku održanim dana 18 marta 2015 usvojila je nacrt zakona o Ispitu državne mature i procesirala dalje na razmatranje i usvajanje u Skupštini Kosova. Nacrt zakona o Ispitu državne mature je u principu usvojen i nastaviće se njegovo razmatranje u Skupštini Kosova.

Imajući u vidu zakonodavni strukturu određenu Poslovnikom o radu Vlade, koje mogu trajati duže od vremenskog perioda određenog za održavanje Ispita državne mature (6 juna 2015), kao i u cilju pripremanje na vreme i uspešnog organizovanja, ove godine Ispit državne mature nastaviće se da bude organizovan u skladu sa zakonom na snazi.

MONT u saradnji sa Komisiju za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Skupštine Republike Kosova, će se angažovati u svim zakonodavnim fazama na razmatranja, naročito u obuhvatanju doprinosa i sugeriranju koja proizilaze iz diskusije u Skupštini, do usvajanja Nacrta zakona o Ispitu državne mature.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.