MASHT

Ministar Bajrami održao je sa novinarima konferenciju za kraju godine

decembar 27, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i teknologije, g. Arsim Bajrami, na konferenciji za kraju godine sa novinarima, je otkrio dostignuća i izazove u oblasti predškolskog, pred-univerzitetskog i visokog obrazovanja i nauke, i naglasio da poboljšanje kvaliteta ostaje glavni prioritet Ministarstva obrazovanja.

Ministar Bajrami je istakao da u pogledu predškolsko obrazovanje radi se na izradi novog nastavnog programa, povečan je broj učenika koji su uključeni u ovaj nivo obrazovanja, dobili su dozvolu više od 60 privatnih vrtova, obučeni su edukatori i opremljene su obdanište sa  raspoloživim sredstvima.

Govoreći o dostignućima u preduniverzitetskom obrazovanju, ministar Bajrami spomenuo je 5 glavnih stubova: usvajanje Nacionalne strategije za podizanje kvaliteta, završetak pilot novog nastavnog plana i programa i njeno širenje na nacionalnom nivou, reviziju udžbenika, koji izbegavaju nepravilnosti 86 tekstova, usvajanja Strateškog plana za razvoj obrazovanja 2017- 2021 (dokument pripremljen od strane lokalnih i međunarodnih eksperata i uz podršku evropskih partnera), izgradnja profesionalnog razvojnog okvira za nastavnike i uspostavljanje principa učinka.

Dok od dostignuća i izazovi koji su pratili visoko obrazovanje u 2016 godini, ministar Bajrami je pomenuo uspostavljanje stabilnosti, kvaliteta i konkurentnosti u VO, uključujući i privatne koleđe, uspostavljanje Rektorske konferencije, kao regulatornog tela, okruženju visokih standarda akreditiranja programa i zatvaranja 71 programa u javnim univerzitetima i privatnim koleđima.

Pošto VO je nivo obrazovanja koji ističu okvire za privredu i industriju, ministar Bajrami istakao da će nova šema finansiranja u VO se zasniva na principu učinka, dodajući da se radi o povezivanju sa visokom međanrodnom obrazovanju, gde u 2016. godini izdvojena su stipendija za studije u svetskim univerzitetima, stvorena  su nova partnerstava u okviru projekta Fullbright, izdvojeni su grantovi (CEPUS, TLP, Mađarska vlada, univerzitet Sheffield). Izdvojena su 170 stipendija  za elitne studente javnih institucija visokog obrazovanja i 60 stipendija za studente iz zajednica.

Usvojen je Zakon o regulisanim profesijama, gde su studenti nakon diplomiranja treba da polagaju državni test profesije i nastavlja se sa novim politikama u vezi priznanja studenata.

Što se tiče istraživačkih aktivnosti, ministar Bajrami istakao da MONT je nastavio sa dodelom bespovratnih sredstava za naučno-istraživačkih projekata za podršku univerziteta i studenata, u međuvremenu je rekao da je fond EU-a je stvorio mogućnost da Kosovo koristi iz EU fondova Ertasmus + Horizon 2020 i drugih projekata.

Ministar Bajrami je govorio i o PISA testu, za koji je rekao da je bio njegov zahtev odmah po dobijanju mandata, kako bismo imali pravu meru što se tiče kvaliteta obrazovanja. On je rekao da ove dve godine radnog iskustva i ovaj rad je već dostigao u školama. Ministar je izrazio sigurnost da će sledeća procena označiti napredak na podizanje kvaliteta. PISA 2018, rekao je ministar, će povećati kvalitet, a to će se dokazati u ovoj proceni.

Klik REZIME IZVEŠTAJA 2016 

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.