MASHT

MASHTI HARTON RREGULLORE TË BRENDSHME PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT

7 Korrik, 2022

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në Mbështetje të Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik, ka hartuar Draftin e Rregullores së Brendshme për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.

Rregullorja ka për qëllim vendosjen e rregullave dhe procedurave të brendshme për parandalimin e konfliktit të interesit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe institucionet vartëse.

Ky dokument është hartuar në konsultim të ngushtë me Agjencinë Kundër Korrupsionit.

Ndër të tjera, Draft-Rregullorja e Brendshme për Parandalimin e Konfliktit të Interesit parasheh:

· Obligimi për parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit të interesit brenda MAShTI;

· Trajtimi i konfliktit të interesit nga autoriteti përgjegjës;

· Veprimet e ndaluara për zyrtarin e MAShTI;

· Angazhimi në punë jashtë institucionit;

· Obligimi, përgjegjësitë për parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit të interesit;

· Identifikimi dhe raportimi i konfliktit të interesit në MAShTI;

· Mënyrat e trajtimit dhe zgjidhjes së konfliktit të interesit;

· Sanksionet në rastet e konfliktit të interesit.

Draft-Rregullorja është në diskutim publik deri më datë 27 korrik 2022, andaj ju ftojmë t’i adresoni komentet tuaja në linkun më poshtë: https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41453&fbclid=IwAR3pqXgkD0osqaoimz8SVhRLpD8LRFB1eqkb9HklCUlxdww_3fy34Vvyxhs

Last modified: 7 Korrik, 2022

Comments are closed.