MASHT

PRIORITETI I 18 I QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PO JETËSOHET NË PRAKTIKË.

11 Dhjetor, 2021

11 Dhjetor 2021

Projektligjin për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA) është miratuar në Qeveri dhe është proceduar tutje në Kuvend.


Ky projektligj garanton pavarësinë institucionale dhefinanciare të AKA-së në fushën e akreditimit dhevalidimit të institucioneve të arsimit të lartë dheprogrameve të tyre akademike. 

Projektligj është në harmoni të plotë me standardet dheprocedurat evropiane (ESG) dhe si i tillë garantonngritjen e cilësisë në arsimin e lartë, nxitë shkëmbimete studentëve dhe stafit akademik, ndikon nëndërkombëtarizimin e arsimit të lartë, transferin e teknologjisë dhe dijeve,  dhe krijon parakushte përndërlidhjen e sistemit të arsimit me tregun e punës.

Me këtë vendim shkojmë drejt finalizimit të plotësimittë të gjitha kritereve dhe rekomandimeve për kthimin e AKA-së në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe regjistriminnë Regjistrin Evropian për Rritje të Cilësisë në Arsimine Lartë (EQAR).

Me këtë ligj  pamundësohet poashtu çdo ndërhyrjepolitike, ndërhyrje këto që në të kaluarën e kanëgoditur rëndë sistemin e arsimit në Kosovë. 

Pritet që i njejti të miratohet edhe në Kuvend brendaafateve të parapara.

Last modified: 6 Qershor, 2022

Comments are closed.