MASHT

MESAZHI I MINISTRES BAJRAMI ME RASTIN E 1 QERSHORIT – DITËS SË FËMIJËVE

1 Qershor, 2020

01 Qershor 2020

Të dashur fëmijë, 1 Qershori është ditë feste për fëmijët. Me kyotyo rast, tyo gjithyo fëmijëve kyotu nyo Kosovyo e gjithandej nyo botyo ua uroj kyotyo dityo, me dyoshiryon më të madhe që ditë si këto të shërbjenë për të festuar avancimin e drejtave tuaja. Ka gati një shekull që kjo ditë ka filluar të respektohet si Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve dhe tradicionalisht 1 Qershori festohet në shumicën e shteteve. Fëmijët janë pjesa më vitale dhe më e rëndësishme e një shoqërie, meqë nga ta varet e ardhmja prosperuese e një vendi. Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve shërben edhe për të rritur vetëdijen tonë publike dhe për të fuqizuar edhe më shumë avokimin për të drejtat e fëmijëve. Ndër vite, organizatat ndërkombëtare kanë ndarmarrë shumë iniciativa të cilat kanë për qëllim rritjen e shkallës së përfshirjes të fëmijëve në arsim.

Më lejoni të theksoj që përkushtimi i institucioneve tona për avancimin e të drejtave të fëmijëve është i pandalshëm, dhe do të jetë i tillë në vazhdimësi, gjë që e reflekton korniza jonë ligjore e bazuar në instrumentet ndërkombëtare, veçantyorisht Konventyon pyor tyo Drejtat e Fyomijyos. Në përputhje me legjislacionin aktual, MAShTI angazhohet që të sigurojë qasje gjithëpërfshirëse të arsimimit falas e cilësor, në bazë të mundësive të barabarta dhe pa diskriminim. Po ashtu, MAShTI ka për qëllim që të inkurajojë mësim-nxënien gjatë gjithë jetës, të zhvillojë respektin e fëmijës për identitetin kulturor dhe respektin për kulturat e ndryshme si diversitet e pasuri shoqërore.

Me integrimin e përmbajtjeve mësimore nga fusha e të drejtave të njeriut (fëmijëve) në sistemin tonë ne synojmë formimin e individit të aftë të jetojë në një shoqëri demokratike, të njohë dhe të përvetësojë vlerat themelore të demokracisë që mbështeten në respektimin e të drejtave të njeriut, të tolerancës dhe solidaritetit njerëzor. Bashkë me partnerët tanë sikurse UNICEF, Save the Children, e shumyo tyo tjeryo, jemi duke i trajtuar temat e ndjeshme për  të tejkaluar barrierat e mundshme në fushyon e arsimit, por edhe elementet tjera  që mund ta cënojnë mbarëvajtjen e sistemit arsimor dhe të drejtat e  fëmijëve.

Kohyove tyo fundit, nyo kohyo pandemie, tyo gjithyo jemi pyorkushtuar dhe mobilizuar pyor organizimin e myosimit online, duke iu pyorshtatur kushteve tyo izolimit dhe duke synuar pyormbushjen e detyrimit tonyo karshi tyo drejtyos syo secilit individ e veçanërisht secilit fëmijë  pyor arsim. Brenda kyosaj ndyormarrjeje tyo madhe jemi kujdesur pyor myosimin e tyo gjitha grupmoshave qyo nga fyomijyoria e hershme e deri te arsimi i lartyo dhe jemi dyoshmitaryo tyo punyos syo madhe e tyo miryo tyo myosimdhyonyosve tanyo tyo tyo gjitha niveleve, pyorfshiryo dhe myosimin nyo distancyo pyor fyomijyot me aftyosi tyo kufizuara. Gjithsesi urojmyo t`i kthehemi sa myo shpejt normalitetit dhe fuqizimi i myosimit online do tyo mbetet vleryo e shtuar e sistemit arsimor nyo vazhdimyosi!

Fëmijë të dashur, me kënaqësi ju njoftoj që dyert e MAShTI-t do të jenë gjithmonë të hapura për t’ju pritur që së bashkë të festojmë arritjet tona të përbashkëta në fushën e të drejtave tuaja.

Urime!

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.