MASHT

MASHTI ORGANIZOI GARËN NACIONALE PËR PIKTURËN MË TË MIRË ME TEMË KUNDËR TRAFIKIMIT ME NJERËZ

3 Dhjetor, 2021

03 Dhjetor 2021

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Republikës së Kosovës edhe sivjet ishte pjesë e aktiviteteve të fushatës nacionale kundër trafikimit me njerëz, me moton „Mos hesht!“. Krahas ligjëratave në shkolla dhe komuna, MAShTI ka organizuar edhe garën nacionale në pikturë, në nivel të arsimit të mesëm të ulët, ku pas një vlerësimi në nivel komunash, u mblodhën punimet fituese të rrethit të parë dhe u vlerësuan nga komisioni i përzgjedhur profesional.

Ministrja, Arbërie Nagavci me këtë rast tha se, MAShTI ka qenë dhe është pjesë aktive e punës në zbatimin e Strategjisë nacionale dhe planit të veprimit, duke ushtruar fuqishëm rolin e vet në parandalimin e kësaj dukurie, nëpërmjet të edukimit dhe arsimimit cilësor.

Nagavci theksoi se, Ministria e Arsimit tashmë e ka integruar kyotyo temyo nyo kurrikulat arsimore dhe programet lyondore, veçanyorisht në kapitujt ku trajtohen tyo drejtat e njeriut, kryesisht te lënda Edukatë Qytetare, lëndë e cila mësohet në të gjitha nivelet e arsimit, por edhe te lënda Aftësitë për Jetë, me kapitull të veçantë.

Ndër të tjera, Ministrja tha se, përmes trajnimeve të mësimdhënësve të lëndëve të ndryshme, MAShTI në bashkëpunim me partnerët e vet, ka ngritur kapacitetet e shkollave pyor ta trajtuar kyotyo tematikyo me qasje ndërkurrikulare dhe ekstrakurrikulare, siç e kyorkojnyo politikat arsimore, ashtu qyo sektori ynyo tyo mund ta ushtrojyo me efikasitet rolin e vet nyo parandalim.

Të pranishëm në ceremoni ishin edhe Fehmi Xhata, drejtor i Drejtorisë për hetime kundër trafikimit me qenie njerëzore në Policinë e Kosovës, udhëheqës i Sekretariatit të Strategjive në MPB, Naim Muja, si dhe zëvendës shefi i Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Tankut Soykan.

Nxënësit të cilët janë shpërblyer si fitues të garës janë: Albina Aliu nxënëse në ShFMU 2 nga Komuna e Vushtrrisë, Erza Berisha – ShFMU “Zenel Salihu”, Bardh i Madh-Fushë Kosovë dhe Alaudin Muja – ShFMU “Ismail Luma”, Lipjan.

Duke qenë pjesë e grupit ndërministror kundyor trafikimit me njeryoz, MAShTI bashkërendon me institucionet tjera qeveritare dhe joqeveritare edhe aktivitet e ndryshme vetëdijesuese në shkolla, duke krijuar mundësitë e shtrirjes së projekteve në sa më shumë shkolla dhe komuna.

Bazuar në legjislacionin në fuqi, MAShTI ka krijuar lehtësira në riintegrimin e viktimave në sistem arsimor. Nyo kyotyo vijyo, Ministria komunikon rregullisht me strehimoret dhe MPMS, ashtu qyo rastet e viktimave tyo riintegrohen nyo arsim, pasi ta kenyo ndjekur programin e mbrojtjes dhe tyo rehabilitimit. Kjo reflekton faktin qyo MAShTI yoshtyo pjesyo e hartimit tyo procedurave standarde pyor viktimat e trafikimit dhe zbatuese e tyre sipas rolit dhe mandatit qyo e ka.

Last modified: 6 Qershor, 2022

Comments are closed.