MASHT

Marrëveshje për transferin e fondeve në Shkollat Partnere

9 Mars, 2012

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe DANIDA (Projekt Danimarkës për mbështetje të Arsimit Profesional ) nënshkruan memorandum mirëkuptimi për transformimin e fondeve (granteve) për Shkollat Partnere në Pejë, Ferizaj, Gjilan dhe Vushtrri.

Kjo marrëveshje ka për qëllim implementimin efektiv të programit “Promovimi i Punësimit nëpërmjet Zhvillimit të Biznesit dhe Shkathtësive” në Kosovë, i cili ka si prioritet kryesor promovimin e punësimit të qëndrueshëm nëpërmjet përmirësimit të mjedisit të agrobiznesit dhe rritjes së mundësive për punësim për të diplomuarit e shkollave profesionale bujqësore.

Xhavit Dakaj, sekretar i përgjithshëm në MAShT, tha se më këtë marrëveshje transferi të Fondet /Grantet për Përmirësimin e Shkollës do të krijohen mundësitë që të zhvillohen kapacitetet e menaxhimit në shkollë, kushtet për mësimdhënie dhe mësimnxënie , kapacitetet për decentralizimin në sistemin e arsimit profesional- bujqësor në shkollën partnere e që do të shërbejë si model për të gjitha shkollat profesionale”.

Shkollat do të shfrytëzojnë fondet për pagesën e pagave të mësimdhënësve, për realizimin e aktiviteteve sipas planeve të veprimit të QSHN, si dhe realizimin e planeve të ndryshme zhvillimore, projekt propozimet në përputhje me Doracakun për Grante të Shkollave dhe Manualin për Prokurim.

Lars Ranfelt , këshilltar ndërkombëtar i projektit MAShT/DANIDA, tha se ky transfer duhet të kuptohet si pjesë e decentralizimit të buxhetit të Kosovës.

Me këto mjete do të mbulohet pagesa e pagave për 12 mësimdhënësit, për zyrtarët e Qendrave për shërbime të nxënësve (QSHN) prej 50% në bazë të marrëveshjes së mëhershme MAShT/DANIDA”.

Transferimi i fondeve nga programi MAShT/Danida do të filloj në gjysmën e parë të vitit 2012 dhe do të mbështetet edhe nga Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA-të), drejtorwt e shkollës dhe mësimdhënësit.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.