MASHT

MASHT ka publikuar thirrje publike për nominim për anëtarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në AKA

19 Mars, 2018

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës të Kosovës, bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë nr. 04/L-037 dhe Udhëzimin Administrativ nr.5/2018,datë.15.03.2018, ka shpallë thirrje publike për nominimin e anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC) në Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

Të drejtë për të nominuar, apo vetnominuar për anëtarë të KShC, kanë të gjithë personat juridik të regjistruar në Kosovë dhe personat fizik, shtetas të Republikës së Kosovës.

Kjo thirrje publike është bërë pas vendimit të MAShT për të rishikuar dhe rivlerësuar listën e të nominuarve për anëtarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në funksion të garantimit të zbatimit të standardeve më të larta akademike e profesionale dhe pavarësisë së domosdoshme të funksionimit të KShC.

Të nominuarit kërkohet të plotësojnë kriteret akademike e profesionale sipas thirrjes së publikuar në ueb faqen e MAShT, e cila është publike deri me datën 21.03.2018.

Të gjitha informacionet dhe dokumentacioni i nevojshëm gjendet në ueb faqen e MAShT www.masht.rks-gov.net

Sipas thirrjes së publikuar, aplikuesit duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës.
  2. Të kenë gradën e doktorit të shkencave me përvojë relevante akademike ose dhjetë (10) vite përvojë në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.
  3. Në rast se studimet i kanë kryer jashtë vendit, të kenë njohjen e diplomës në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës.
  4. Njohuri të gjuhës angleze.

Në vazhdim të procesit, i mbetet Komisionit të bëjë përzgjedhjen e listës së ngushtë, mbi bazën e kritereve të parapara me Udhëzimin Administrativ përkatës.

Last modified: 24 Gusht, 2022

Comments are closed.