MASHT

MASH SHËNON DITËN NDËRKOMBËTARE TË VAJZAVE

12 Tetor, 2020

12 Tetor 2020

Ministria e Arsimi dhe Shkencës në vazhdim tyo zbatimit të politikave gjithyopyorfshiryose nyo arsim, ka shyonuar sot 11 Tetorin – Dityon Ndyorkombyotare tyo Vajzave, me qyollim sensibilizues pyor fuqizimin e vajzave nyo realizimin dhe ushtrimin e tyo drejtave tyo tyre.

Zëvendësiministri i Arsimit, Xhavit Rexhaj, me këtë rast ka thënë se, politikat arsimore janyo gjithyopyorfshiryose dhe normalisht pjesyo e politikave nacionale, tyo cilat pretendojnyo tyo drejtat dhe mundyosityo e barabarta pyor tyo gjithyo.

Në këtë ngjarje, u tha se institucionet Republikyos syo Kosovyos janë tyo pyorkushtuara nyo adresimin e duhur tyo çyoshtjeve gjinore, gjyo qyo  shihet nyo  politikat Ministrisë, siç është legjislacioni, startegjityo  dhe programet zhvillimore, bazuar nyo standardet  dhe instrumentet ndyorkombyotare.

Azize Sekiraqa – Heta, zyrtare pyor barazi gjinore tha se, sot jemi bashkyo nyo kyotyo ngjarje pyor nderë tyo Dityos Ndyorkombyotare tyo Vajzave, pyor tyo shprehur simbolikisht pyorkushtimin tonyo si Ministri ndaj tyo drejtave tyo vajzave, gjyo qyo pyorpiqemi ta byojmyo nyo vazhdimyosi.

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.