MASHT

KQSHM zbret kriterin e kalueshmërisë nga 50 në 45 pikë për afatin e qershorit dhe te gushtit 2010

13 Shtator, 2010

Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës (KQSHM) me datë 13 shator 2010, ka marrë Vendim për uljen e kriterit të kalueshmërisë për provimin “Matura Shtetërore 2010”, nga 50 pikë në 45 pikë (afati i qershorit dhe i gushtit).

Me rastin e marrjes së këtij vendimi, KQSHM- është bazuar në Ligjin Nr. 03/L-018 PËR PROVIMIN PËRFUNDIMTAR DHE PROVIMIT TË MATURËS SHTETËRORE, sipas të cilit :

Neni 8. Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës pika 8.2 Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës është organ mbikëqyrës, këshillues dhe vendimmarrës për të gjitha çështjet lidhur me maturën.

Në arsyetimin e KQSHM-së thuhet:

Bazuar në atë se nga viti 2011 Matura Shtetërore do të jetë kriter i vetëm për hyrje në Universitet dhe se forma e organizimit te Testit do të jetë ndryshe nga deri më tani; 
Numri i madh i kërkesave të kandidatëve e në veçanti të atyre që kanë mbetur viteve të kaluara; 
Bazuar në uljen e kriterit të kalueshmërisë në vitet e kaluara. 

Vendimi është i plotfuqishëm me rastin e nënshkrimit

Last modified: 26 Gusht, 2022

Comments are closed.