Ministar

Prof. dr. Arsim Bajrami je Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije

Prof. dr. Arsim Bajrami je Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, On je takođe i redovan profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.

G. Arsim Bajrami rođen je u Lipljan, 19 marta 1960. Završio je pravne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini godine 1983. Godine 1983 završio je i pravosudni ispit sa odličnim uspehom i stekao zvanje diplomirani Pravnik. Godine 1985 završio je magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, smer administrativno-politički i stekao zvanje magistar Pravno-ustavne nauke. Godine 1996 završio je doktorske studije na temu "Normativni aspekt samostalnosti Kosova u periodu 1945-1994" i promovisan je za doktora Pravnih nauka. Od 2012 je vanredni član Akademije nauka i umetnosti Kosova.

G. Arsim Bajrami, karijeru je počeo 1984 kao asistent praktikant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini predmeta "Ustavno pravo" i "Politički sistem". Godine 1987 imenovan je za asistent na Pravnom fakultetu, 1991 godine ovlašćuje se za predavača, 1996-te izabran je za docenta, nakon završenog doktorata. Godine 2000 izabran je za vanrednog profesora, a 2004 stiče najviše zvanje Akademik, redovan profesor. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini predaje predmet: Ustavno pravo, Političko i pravno pitanje, dok na postdiplomske studije drži predavanja iz predmet: Parlamentarna praksa i teorija i politički sistem. Pored angažovanje na Univerzitet u Prištini, g. Bajrami, predavao je i na Filozofskom fakultetu Departament Političke nauke Univerzitet u Prištini, Na državnom fakultetu u Tetovo, Univerzitet Jugoistočne Evrope (CEU) u Budimpešti, Mađarska (1997), na Univerzitet Kalabrija u Kozenc, Italija (1999), Na Univerzitet u Tirani (2003), koopredavać na državnom Univerzitetu Država Arizona SAD (2003). G. Bajrami objavio je nekoliko školskih udžbenika i univerzitetske knjige iz oblasti ustavnog prava i političke nauke, kao i autor i koautor nekoliko istraživačkih i profesionalnih radova u vezi političkog i pravnog pitanja.

G. Arsim Bajrami, ima oko 30 godina akademskog i rukovodećeg iskustva, kao predavač i autor univerzitetskih udžbenika. U periodu 1990-1996, u saradnji sa kolegama osnova je i bio je član Nezavisnog advokatskog udruženja Kosova. Godine 1994-2000 bio je urednik časopisa"Vjetari", izdanje Nezavisnog advokatskog udruženja Kosova, u periodu 1999/2003 bio je član redakcije časopisa"Kosova Law Review". U periodu od 1996-1998 i 1999/2000 bio je član Senata Univerziteta u Prištini. G. Bajrami bio je aktivni promoter edukacije i razvoja naj novije istorije visokog obrazovanja na Kosovu. Tokom godine 2001-2005 vršio je dužnost prorektora za akademska pitanja Univerziteta u Prištini, međutim 2005 obavljao je dužnost rektora Univerziteta u Prištini. G. Bajrami je aktivan učesnik na mnogim akademskim konferencijama.

Pored akademska angažovanja, g. Arsim Bajrami profesionalno je doprineo u različitim aktivnostima iz profesionalne pravne i političke oblasti. Godine 1990 doprineo je u radnoj grupi za izradu Ustavnog suda Republike Kosova, a 1998 godine bio je angažovan kao strani ekspert za izradi Ustava Republike Albanije. Kapacitet kao pravni ekspert bio je angažovan i kao član kosovske delegacije na Konferenciji u Rambujeu u Francuskoj (1999), bio je angažovan i kao pravni ekspert u pregovorima u Beču između Kosova i Srbije (2005-2007). G. Bajrami je jedan od sastavljača Ustava Republike Kosova 2008 godine, kao i koopresedavajući radne grupe za osnivanje Ustavnog Suda Kosova. Godine 2011 rukovodio je proces ustavne reforme, povodom završetka međunarodnog nadzora nezavisnosti Republike Kosova me. G. Bajrami bio je 14 godine kao poslanik Skupštine Republike Kosova tako što je bio izabran u pet zakonodavna mandata (2001-2014). U periodu od 2007-2010 bio je angažovan kao Ministar javne uprave Republike Kosova. On je i osnivač i potpredsednik Demokratske partije Kosova.

G. Arsim Bajrami bio je višestruko nagrađivan, obuhvatajući i posebnu nagradu: Nagrada istaknutog studenta na Univerzitet u Prištini, Nagrada časti za svoj doprinos naročito Univerziteta u Prištini u periodu 2001-2005, Nagrada časti za njegov doprinos među-univerzitetske saradnje sa La Rouché College 2004 godine, kao i Nagrada za pravdu "Heroja Sali Çekaj" 2013 godine.

G. Bajrami živi u Prištini, oženjen je i ima troje dece. Tečno govori srpski jezik i solidno poznaje engleski jezik.

arsim_bajrami@hotmail.com