Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije je javni i nezavisni organ u saobraznosti sa zakonom o nacionalnim kvalifikacijama na Kosovu. NAK je osnivan od Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT), i deluje u skladu sa dogovorom Kancelarije Premijera i drugih relevantnih ministarstva.
NAK je sačinjen od upravnog odbora od 13 članova, koji zastupaju ministarstva, organizacije društvenih partnera i sveučilišta. 
Važan elemant nacionalnog sistema kvalifikacija na Kosovu, biće Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije. Ovaj je organ zasnivan kao rezultat odobrenja zakona o kvalifikacijama. Odgovornost organa biće nadgledanje nacionalnih kvalifikacija zajedno sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke i tehnologije, Kosovskom Agencijom za Akreditaciju i drugimm profesionalnim organima, odobrenje dobijeno s tim ciljem od strane Vlade. Posebno, biće odgovorno za stručno osposobljavanje.
Objektivi:
NAK će:
-       odrediti vrste i nivoe certifikacija i diploma, koje će biti uključene u NOK
-       odobriti predložene kvalifikacije, za ukljuenje u NOK (odobriti uređenja standarda, ocenjivanja i certifikaciju, za svaku kvalifikaciju u NOK)
-       akreditovati i nadgledati organe ocenjivanja
-       ukinuti akreditaciju neodgovornih organa, ako bude potrebno
-       izvršiti spoljnu sigurnost kvaliteta, koja vodi do dodele kvalifikacija u NOK
-       tretirati podneske/žalbe kandidata u vezi sa osporljivim odlukama ocenjivanja
-       odobriti certifikacije i diplome, izdatih za kvalifikacije u NOK
-       održavati bazu podataka i dokumentiranu evidenciju proverljivih kvalifikacija u NOK kao i drugih izdatih certifikacija i diploma
Sve kvalifikacije u NOK moraju imati jasne rezultate, koji će biti predmet ocenjivanja za obezbeđiivanje kvaliteta. Razne institucije/provajderi mogu podneti njihove kvalifikacije u okviru, dok će Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije odrediti koje profesionalne kvalifikacije mogu biti ubačene u Nacionalnom Okviru Kvalifikacija.
NAK, takođe će akreditovati institucije za ocenjivanje učenika i izdavanje certifikacija za kvalifikacije u NOK.
Misija NAK je nadgledanje i razvoj Nacionalnog Okvira Kvalifikacija u kontekstu
celoživotne nastave u partnerstvu sa učenicima/kandidatima, poslodavaocima i provajderima nastave i stručnog osposobljavnja u svim nivoima i u skladu sa potrebama i zahtevima društva i privrede.
Vizija NAK je stvaranje kvalitetnog, poverljivog i transparentnog naiconalnog sistema kvalifikacija s ciljem povećanja mogućnosti nacionalnog i međunarodnog mobiliteta.
Za više informacije molimo kliknite: www.akk-ks.net