Është shpallur konkursi për zgjedhjen e personelit të Universitetit të Prizrenit

05 August 2010