Bashkimi Evropian

 

 

Linku për: Bashkimi Evropian

 • Infrastruktura Komunale dhe Ndërtim i Shkollave

  Pershkrimi

   

  Nën-Sektori​: Arsimi Para-universitar(APU)

  Vlera e projektit në €: 10,000,000

  Data e fillimit: 

  Data e përfundimit​:

 • Projekti Erasmus

  Përshkrimi: 

  Programi Erasmus, Tempus, Horizon 2020. Te gjitha keto programe i ofrojne 
  mbeshtetje Arsimit te larte: Institucioneve,
  Studenteve dhe Stafit akademik dhe administrativ te Universiteteve

  Nën-Sektori: AL

  Vlera e projektit në €​: 30,943,491

  Data e fillimit: 

  Data e përfundimit​:

   

 • Pajisje me IT materiale për Shkolla

  Pershkrimi:

  Pajisje per nje numer te Shkollave

  Nën-Sektori: TIK

  Vlera e projektit në €: 800,000

  Data e fillimit: 2015

  Data e përfundimit:

 • Projekti i ICT në Arsim dhe e-Learning - Faza II (asistencë teknike)

  Përshkrimi

  Projekte per perfshirjen e kurseve Online (faza 2)

  Nën-Sektori: TIK

  Vlera e projektit në €: 902,500

  Data e fillimit: 26/08/2014

  Data e përfundimit: 28/03/2017

 • Vlerësimi i nevojave të arsimit në veri

  Përshkrimi

  Vleresimi i nevojave te Arsimit ne veri te Kosoves

  Nën-Sektori: APU

  Vlera e projektit në €: 68,990

  Data e fillimit: 20/10/2014

  Data e përfundimit: 02/02/2015

 • Mbështetje për komunitetin RAE (Pa të dhena të mjaftueshme)

  Përshkrimi

   

  Nën-Sektori: APU

  Vlera e projektit në €: 1,450,000

  Data e fillimit: 2015

  Data e përfundimit​: 2016

 • Binjakëzimi në sektorin e edukimit- Mbështetje implementimit të PSAKut (AT nga Finlanda dhe Austria)

  Përshkrimi

  Mbështetje Arsimit - zhvillimi i kurrikulave, zhvillimi i mësimdhënësve, sigurimi i cilësisë dhe vlerësimi i nevojave për pajisje në shkolla, duke përfshirë përgatitjen e dosjes së tenderit.

  Nën-Sektori: APU

  Vlera e projektit në €: 4,000,000

  Data e fillimit: 23/03/2014

  Data e përfundimit: 22/04/2017

 • Ngritje kapacitetesh në Kërkim

  Përshkrimi

  Grante për Hulumtues në arsimin e lartë

  Nën-Sektori: AL

  Vlera e projektit në €: 1,000,000

  Data e fillimit: 24/10/2011

  Data e përfundimit: 18/07/2015

   

 • Mbështetje marrëveshjes për pranimin e diplomave (Prishtinë-Beograd) SPARK

  Përshkrimi:

  Projekti i SPARK-ut që ka të bëjë me lehtësimin e dialogut për njohjen e diplomave.

  Nën-Sektori: MASHT

  Vlera e projektit në €: 150,000

  Data e fillimit: 15/02/2012

  Data e përfundimit: 14/06/2014

 • Trajnimi i mësimdhënësve dhe zhvillim i kapaiteteve të drejtorëve të shkollave

  Përshkrimi

  Trajnime për Drejtor shkollash dhe mësimdhënës

  Nën-Sektori: ZHPM

  Vlera e projektit në €: 3,145,560

  Data e fillimit: 22/07/2011

  Data e përfundimit: 02/04/2014

 • Arsim dhe Punësim - trajnim në ICT

  Përshkrimi

  Trajnime në ICT

  Nën-Sektori: TIK/Arsimi i të Rriturve (ARR)

  Vlera e projektit në €: 2,000,000

  Data e fillimit:

  Data e përfundimit​:

 • Trajnimi i trajnerve

  Përshkrimi

  Trajnimi i trajnerve në Edukaten Fizike.

  Nën-Sektori: ZHPM

  Vlera e projektit në €: 1,938,000

  Data e fillimit: 01/10/2011

  Data e përfundimit: 23/06/2014

 • Qasje e integruar në Decentralizim

  Përshkrimi

  Decentralizim

  Nën-Sektori: MASHT/MAPL

  Vlera e projektit në €: 5,000,000

  Data e fillimit:

  Data e përfundimit​:

 • Kosova e Bukur!

  Përshkrimi

   

  Nën-Sektori​: APU 

  Vlera e projektit në €: 5,290,000

  Data e fillimit: 2010

  Data e përfundimit: 2013

 • TEMPUS programme

  Përshkrimi

  Projekte ne arsimin e larte. Ngritje e kapaciteteve institucionale te Universiteteve dhde stafit te tyre.

  Nën-Sektori: AL

  Vlera e projektit në €: 2,500,000

  Data e fillimit:

  Data e përfundimit​: