Departamenti ligjor

LEGJISLACIONI

RREGULLORET

PROJEKTLIGJET

UDHËZIMET ADMINISTRATIVE

 

Veprimtaria Kryesore e këtij departamenti është: 

1. Hartimi i planit legjislativ në konsultim me departamentet e tjera, sekretarin e përgjithshëm dhe kabinetin e ministrit;

2. Hartimi i Ligjeve të Ministrisë  në përputhje me standardet ndërkombëtare, të BE si dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;

3. Bashkërendimi aktivitetet e Departamentit me Departamentet dhe njësitë tjera në hartimin e legjislacionit sekondar;

4. Koordinimi aktivitetet legjislative të ministrisë përkatëse me ministritë tjera, Qeverinë dhe  Kuvendin;

5. Ofrimi i përkrahjes ligjore njësive tjera brenda Ministrisë ;

6. Përfaqësimi i ministrisë në KPMK dhe përgatit lendet për MD për përfaqësim në Gjykatë;

7. Përgatitja e Memorandumeve, Kontratave, Vendimeve, Rekomandimeve dhe Komenteve për çështje juridike;

8. Udhëzimi Juridik i palëve.

9. Pjesëmarrja në punën e Komisioneve të ndryshme

10. Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së Sekretarit të Përhershëm dhe Ministrit;

 

  • Isni Kryeziu DREJTOR I DEPARTAMENTIT LIGJOR

    Tel: 038 212 039
    isni.kryeziu@ks-gov.net