Divizija za Evropske integracije

Divizija za Evropske integracije je odgovorna za sprovođenje procesa za evropske integracije unutar MONT-a, koordinaciji i zvanične pomoći za razvoj i međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja.

Glavni zadaci i obaveze: 
-Koordinaciju aktivnosti sa Ministarstvom za evropske integracije: obezbeđivanje na vreme potrebne informacije za dijalog o Procesu stabilizaciji i pridruživanju, Izveštaj o napretku, Akcioni plana Evropskog partnerstva, usklađivanje zakonodavstva MONT-a sa zakonodavstvom EZ itd.

-Sinhronizuje rad sa donatorima u oblasti obrazovanja, koji se obezbeđuje Pravilnikom za koordinaciju sa donatorima i koordinaciju svih projekata razvojnih partnera uz podršku tehničke pomoći i snabdevanje. Kao prime ove koordinacije je Zajednički fond u oblasti obrazovanja (FBSA), koji podržava Austrija (ADA) i Švedska (SIDA).

-Međunarodna saradnja: nadzor, koordinacija i menadžiranje međunarodnih projekata i programa: kao što je CEEPUS (Program za razmenu studenata Univerziteta centralne Evrope), ACES (Akademija škola centralne Evrope); monitoring korišćenje programa i instrumenata EZ-a (IPA, Bratimljenje, TAIEX, IPF, FP7, TEMPUS, ERASMUS itd; implementacije bilateralnog sporazuma sa Univerzitetom Sheffield-a (City College), saradnja sa UNESCO-m, koordinaciju posete službenika MONT-a u inostranstvu. 
Broj zaposlenih Divizije za evropske integracije je (3).