Integrimi Evropian

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Integrime Evropiane

 

1.1. Ofron mbështetje në hartimin e strategjive dhe planeve nga fushëveprimi i ministrisë;

1.2. Siguron informacione për hartimin e Planit të Veprimit për Partneritetin

Evropian (PVPE) dhe siguron harmonizimin e tij me Kornizën

Afatmesme të Shpenzimeve dhe dokumentet tjera strategjike;

1.3. Monitoron zbatimin e PVPE-së dhe raporton tek institucionet relevante;

1.4. Koordinon asistencën e IPA-s dhe asistencën e jashtme bilaterale dhe

multilaterale për aktivitet e ministrisë dhe siguron që ajo ndërlidhet me prioritetet e ministrisë;

1.5. Ofron mbështetje për strukturën organizative të ministrisë gjatë përgatitjes dhe menaxhimit të projekteve;

1.6. I ofron mbështetje strukturës organizative përgjegjëse për çështje ligjore

pranë ministrisë sa i përket përfshirjes së politikave të BE-së në legjislacionin

vendor gjatë harmonizimit me acquis communautarie, si dhe kujdeset që

legjislacioni i paraparë në PVPE të integrohet në Programin Legjislativ të Qeverisë;

1.7. Ofron mbështetje në organizimin dhe mbarëvajtjen e takimeve të rregullta për

procesin e Stabilizim Associmit për çështjet që ndërlidhen me fushëveprimtarinë e ministrisë.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Integrime Evropiane raporton tek udhëheqësi i

Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Integrime Evropiane është tre (3).

 

 

 

Hanëmsha Aliu- Latifi

Udhëheqëse e Divizionit për Integrim Evropian

Head of Division for European Integration

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë

Ministry of Education Science and Technology

Rr/Str. Agim Ramadani p.n. 10000 Prishtinë

E-mail: Hanemsha.latifi@rks-gov.net