Nauka i tehnologija

Departman nauke i tehnologije


Departman nauke i teknologije je deo MONT-a koji ima zadatak i viziju ekzekuciju politika Vlade Kosova i MONT-a koje pokusaju da stvaraju dobru infrastrukturnu, institucionalnu i finansisku osnovu radi razvoja nauke, naucnih istrazivanja kao i uticaja na razvoju i apliciranje moderne tehnologije u privredi Kosova.
Drugi aspekt delovanja DNT-a je sre?ivanje radova sa drzavnim i javnim organima nauke, kao sto su Nacionalni savet nauke, Akademija umetnosti i nauke Kosova, nezavisne naucne institucije, javni univerzitet i institucije unutar njega ka o i  ostale javne i privatne institucije koje se bave naucnom istrazivanjem u raznim pravcima. Isto tako DNT izvrsi i ove radove:

Vrsi alociranje sredstva kod javnog snabdevaca za istrazivanje u interes javnosti unutar opstih odredba pod primenjenom zakonom o finansiranju javnih usluga na Kosovu;
Planira i organizira strukturu visokih naucnih i obrazovnih institucija na Kosovu na osnovu ekonomskih i drustvenih potreba Kosova;
Vrsi strucnu kontrolu nacionalnih centara za nauku, tehnologiju i me?unarodnu saradnju  u oblasti  nauke, trensfera tehnologije i naucnih istrazivanja;
Savetuje i koordinira radove sa institucijama visokog obrazovanja da bi obezbedio  komuniciranju i dobru saradnju u relevantin naucnim pitanjima;
Nadgleda rad i sprovo?enje zakonitosti u saradnji sa departmanom za inspektiranje u svim institucijama visokog obrazovanja u oblasti  nauke i tehnoloskog razvoja;
Inicira i razvija potrebne procedure radi zamene legislacije na snagu ali i predlaze sastavljanje nove legislacije i ostalih podzakonskih akata;
Pomaze u postavljanju i kultiviranju odnosa sara?ivanja sa srodnim naucnim institucijama u zemlji i u inostranstvu;
Pomaze kosovskim institucijama visokog obrazovanja u proces integrisanja u evropski prostor istrazivanja.
Na osnovu sadasnje organiziranje nas departman se deli na:

Diviziju nauke i
Diviziju teknologije.
U okviru aktivnosti koje je vrsio DNT u periodu od osnivanja treba  da se spominju aktivnosti  koji su u vezi sa saradnjem departmana sa  Albanoloskom institutom, Istoriskom institutom kao i Pedagoskom institutom sa fokusom u razvijanju naucnih, istrazivackih i  menadzerskih aktivnosti ovih institucija. Isto tako departman je razvijao aktivnosti sara?ivanja i sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom sa namerom razvijanje bibliotekarije i prostiranje knjiga kod sirih masa citalaca a posebno kod istrazivaca i naucnika.

Isto tako u saradnji sa PPKA (Projektom partneriteta Kosovo- Austrija), MONT je postigao da osniva  Bord centra za inovacije i transfer tehnologijie (CITT)  koji je sastvljen od  9 clanova dok presedavajuci borda je Murteza Osdautaj. Ovaj bord je sastavio i odobrio pravilnik rada CITT-a, organizovao je mnoge sastanke sa inostranim i mesnim ekspertima, dok na pocetku jula 2008 realizovao je studisku posetu u nekim univerzitetima i srodnim centrima u Austriji i ceskoj sa ciljem dobijanja iskustva u menadziranju i u raznim delovanjima ove oblasti.

 

DNT je u neprekidnim pokusajima o iniciranju izmena  i ponovnog amandamentiranja Zakona o naucno istrazivackom delatnosti kao i u saradnji sa bordom CITT-a, da sastavlja jedan strateski  nacionalni dokument o razvoju u oblasti  inovacije, patentiranja i transfera tehnologije.

Naucno-istrazivacke institucije  koje su u zavisnosti od DNT-a su:
Albanoloski institut u Pristini (Da je kao link sa stranom  Alb. instituta)
Istoriskom institutom Kosova (Link sa stranom Ist. instituta)
Pedagoski institut (Da se ostavlja mogucnost za link)
Nacionalna i u univerzitetska biblioteka (Da se stvara link za stranu Biblioteke)
Centar za inovacije i transfer  tehnologije (CITT) (da se ostavlja link).