DOPUNSKA NASTAV U DIJAPORI

Dijaspora Republike Kosova  obuhvat najmanje ¼ svojih građana. Jedan veliki deo ove migracije čine deca i mladi u uzrastu obaveznog obrazovanja, veći deo njih je rođeno van Kosova. U MONT Kosova, od 2004, na osnovu posebne Administrativne uredbe, razvijan je model o institucionalnom staranju/podrške dopunske nastave na maternjem jeziku, što ima za glavni cilj: 
očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta,
lakšu integraciju u domaćem društvu pomoću zbližavanju i razvoj nacionalnog/kulturnog  identiteta i    
lakšu integraciju u društvo Domovine, u slučaju povratka.
Završena su i nastavljaju da se dovršavaju delovanja od posebnog interesa, što se izdvaja:
Identifikovane su škole i slični oblici institucionalnog organizovanja (koje finansiraju vlade u kojima živi naša dijaspora) ili one kulturnog građanskog samo organizovanja (samo finansirajući, komercijalne ili od strane nevladinih donatora) dopunske nastave u dijaspori u različitim zemljama sveta ;
Realno je uspostavljena baza osnovnih podataka za ove škole i centre i način organizovanja i njihova podrška sa stepenom uključenosti učenika u njima (trenutno pokazuje da je u njima obuhvaćeno oko 30.000 učenika i učenika DN na albanskom jeziku);
Izrađen je Kurikulum AŠDN u dijaspori (2007), u izradi je bilo obuhvaćeno veći deo subjekata
U toku je proces (zajedno sa Višom pedagoškom školom u Cirihu  i druge švajcarski donatori) priprema tri osnovna nastavna udžbenika specifična za rad sa ovom decom i mlade;
Izrađen je i razvijan model za realizaciju nastavnu-upoznavajući ekskurzije učenika iz dijaspore na Kosovu i obrnuto (takve aktivnosti kontinuirano se izvode);
Urađen je i razvija se model kontinuirani profesionalni razvoj (obuke) nastavnika i nastavnice, uglavnom kroz godišnje seminare održanim u domovini (zajedno sa Ministarstvom obrazovanja Albanije i druge subjekte), u kojima aktivno učestvuje do 120 nastavnika;
Koordinirane su i vrše se akcije od posebnog interesa sa subjektima, institucije druga državna i profesionalna okruženja u interesu ŠDN u dijaspori (sastanci, doček, konferencije, posete, korespondencije, različite razmene, zajednička unutrašnja delovanja, inter kulturna, traži se modelletnjih škola u domovini tokom odmora itd..),
U nastavku, i na osnovu obaveze/dispozicije Zakona o dijaspori Republike Kosova (2010), će biti produbljena višestranačka podrška AŠDN u dijaspori, naročito za odrasle, jer ona (škola) sada je već dokazano kao naj održivi i naj uspešni oblik staranja za nacionalni/kulturni identitet deca i omladinu naše dijaspore.