Nemačka korporacija za međunarodnu saradnju

 • Razvoj kapaciteta u osnovnom obrazovanju (RKOO-CDBE)

  Upravljan od: Nemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj
  (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ), Nemačka
  Vodeća izvršilačka agencija: Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Kosovo
  Ukupno trajanje projekta: 2010 do 2018
  Website: http://www.cdbe.info/


  Cilj 
  Poboljšanje kvaliteta osnovnog obrazovanja.

  Pristup 
  Projekat ima pristup na vise nivoa i sistematski se bavi centralnim problemima. Postojeća međuzavisnost je bila analizirana I inkorporirana unutar strategije za intervenciju. MONT-MEST i šest pilot opština razvijaju i testiraju model rešenja za probleme u oblastima osnovnog obrazovanja poput upravljanja, stručnog razvoja nastavnika sa fokusom u matematici I prirodnim naukama, javom ucescu kao I podrska deci koji se vracaju sa migracije pogotovo fokusi na etnicke manjine. kao i uspostavljanja budućih orijentisanih predmeta u državnom nastavnom planu i programu.  Osnova ovog rada je plan obrazovnog sektora na Kosovu (POSK-KESP)  i Nacionalnu Strategiju Razvoja.

  Jačanje upravljanja u obrazovanju
  Strategija komunikacije i sveobuhvatni akcioni plan su razvijeni i usvojeni od strane MONT-a u procesu učestvovanja sa ciljem poboljšanja pristupa informacijama, transparentnosti i odgovornosti u obrazovnom sektoru.

  Takođe, direktori škola i Opštinske direkcije obrazovanja (ODO) dobijaju podršku u upravljanju u obrazovanju poput sledećeg:
            - pouzdanost i transparentnost podataka i informacija  (informacioni sistem upravljanja u                   obrazovanju ISUO - EMIS);
            - integrisani programi razvoja kapaciteta u upravljanju, komunikaciji i liderstvu;
            - jačanje upravljanja školom I školskim upravnim odborima;
            - podizanje svesti o važnosti uključivanja.
            -“Zajednice učenja”


  Stručni razvoj nastavnika /SRN
  Sveobuhvatna podrška je data reformi stručnog usavršavanja nastavnika:

          - razvoju tržišta za stručno usavršavanje nastavnika;
          - programima stručnog usavršavanja nastavnika (specijalizovane obuke u predmetu i metodološke obuke u matematici i prirodnim naukama);
          - podršci sprovođenju sistema licenciranja za nastavnike.

  Podrška buduće – orijentisanim pitanjima u obrazovnom sektoru
  Podrška je obezbeđena za integrisanje novih tema koje se ukrštaju poput “obrazovanja o životnoj sredini” i “orijentisanje u karijeri” u nastavnom planu i programu. Politička i javna diskusija o obrazovnim pitanjima i problemima je takođe podržana, na primer pružanjem obuke i treninga za glasnogovornike i novinare, dodelom novinarske nagrade ili održavanjem buduće orijentisanih tema poput Programa za međunarodno ocenjivanje učenika (PISA) ili “Ekonomije u obrazovanju” (podešavanje dnevnog reda-agende).

  Neki primeri rezultata koji su do sada postignuti


      Uspostavljanje boljeg informativnog upravljanja 

  npr.: Poboljšano EMIS izveštavanje: 224 članova školskog – osoblja je obučeno/istrenirano;


  Izgradnja kapaciteta u obrazovnoj administraciji i upravljanju

  npr.: Komunikaciona strategija za obrazovni sektor: kohezioni program obuke za 66 ključnih ličnosti u okviru osoblja MONT-a i ODO o relevantnim pitanjima koja se tiču strategije poboljšanja u upravljanju, komunikaciji i liderstvu su naa svim nivoima sprovedeni;

  Poboljšanje upravljanja školom 

  npr.: Jačanje procesa planiranja u školama: 474 direktora škola, zamenika, i starijih nastavnika-seniora  je obučeno; >90% pilot škola je razvilo i primenjuje školske razvojne planove;

  Sprovođenje mehanizama zajednica učenja i mehanizama učenja sa vršnjacima

  npr.: Poboljšanje komunikacije i upravljanja: deset zajednica učenja uče  u ukupno 43 skola jedni od drugih kroz redovnu razmenu uzmeđu škola;

  Stručni razvoj nastavnika

  npr.: Poboljšane specijalizovane i metodološke kompetencije nastavnika: kroz razvoj 7 akreditovanih seminara za matematiku I prirodne nauke. Više od 70% od 1,400 nastavnika uspešno sprovodi nove metode u njihovim učionicama;


  Podizanje-svesti o obrazovnim temama na Kosovu

  npr.: Jačanje učešća civilnog društva: razvoj kapaciteta za glasnogovornike i novinare u obrazovanju; dodela novinarske nagrade, pokrivenost obrazovnih tema u štampi je povećana za vise od 41%.

   

  Podrška centrima kompetencije u pogledu stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu


  Omogućen od strane: Nemačkog federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
  Država: Kosovo
  Vodeća izvršna agencija: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT)
  Trajanje: 2014. do 2016. godine

  Cilj
  Poboljšano pružanje treninga u centrima kompetencije i ostalim odabranim stručnim školama.

  Pristup
  Projekat podržava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT) u sprovođenju reformi profesionalnog obrazovanja i sistema obuke. Vlada Kosova pridaje poseban značaj razvoju centara kompetencije u sektorima koji obećavaju odgovarajući razvoj biznisa, kao i osnovanje nove Agencije za stručno obrazovanje, obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO). Projekat će putem ove agencije podržati dalji razvoj centara kompetencije. U saradnji sa privatnim sektorom isti nastoji da uspostavi programe za potražnju stručnog obrazovanja i obuku, kako u kompetentnim centrima tako i u školama koje teže da postanu kompetentni centri. 
  Projekat savetuje Ministarstvo povodom ustanovljavanja ASOOOO. Putem obuke osoblja agencije, menadžmenta, nastavnika i zastupnika privatnog sektora, projekat gradi kapacitet svojih partnera kako bi preuzeli rukovodeće zadatke i postigli održivo poboljšanje usluga u ponudi. U različitim regionima Kosova, projekat takođe pomaže centrima kompetencije i ostalim efektivnim stručnim školama da razviju kurseve obuke koji su orijentisani na potražnju specifičnih sektora, kao i ostalim uslugama radnog tržišta.
  Projekat blisko sarađuje sa ostalim donatorima koji podržavaju razvoj sistema stručne obuke na Kosovu. MONT i Institut stručne obuke u Hamburgu (ISOH) su postigli formalni sporazum za direktnu međusobnu saradnju.

  Za više informacija o SOO školama, altivitetima i ponudama, molimo Vas da pogledate sledeću stranicu i napravite Vaš račun:www.vetkosovo.org