SSOO

Zakon o strućnom obrazovanju i osposobljavanju je odobren u aprilu prošle godine i u  IV poglavlju članima 13,14,15 predviđao je osnivanje strućnih trupa i organa. Od  aprila prošle godine prihvatanjem programa Kosvet (AER) je osnivan ovaj Savet i imenovani su članovi ovog saveta sa odlukom potpisanom od Ministra MONT-a. Sastav ovog saveta je kao u nastavku: 

MONT
3 predstavnika
Službenik  MONT-a
Direktor škole
Predstavnik neformalnog obrazovanja i obrazovanja  post-sekondarno
MRSZ
2 predstavnika
Službenik MRSZ-a
Direktor Centra za strućno osposobljavanje
MTI
1 predstavnik
Službenik MTI-a
Ostale predstavnike vlade
3 predstavnika
2 predstavnika ostali ministarstva*
1 predstavnik lokalne vlade
Poslodavci
3 predstvanika
OEK
2 predstzavnika iz podružnice  biznisa
Radnici 
3 predstvanika
UNSK
Predstavnici podružnice nastavnika
Predstavnici ostalih strućnih podružnica
 

Članovi SSOO-a

 
IME INSTITUCIJA TELEFON E-MAIL
1.Fikrije Zymberi MONT 038 213 343
044 126 436
fikrijezymberi@hotmail.com
Fikrije.Zymberi@ks-gov.net
fikrijezymberi@yahoo.com
2. Nehar Shishko MONT 038 212 652 neharsisko@yahoo.com
neharshishko@yahoo.com
nehar.shishko@ks-gov.net
3. Fetije Huruglica MZ 044 192 686 fetiehuruglica@hotmail.com
4. Rame Likaj PU 044 214 947 ramelikaj@yahoo.com
5. Sazan Ibrahimi AKK   sazanibrahimi@komunat-ks.net
6. Ejup Qerimi OEK   eqerimi@ipko.net
gylteneb@hotmail.com
7. Nehat Emerllahu Proterm 044 502 199 e.nehat@gmail.com
8. Enver Kryeziu QIBK 044 216 007 Info.qmb@gmail.com
9. Blerim Haliti MRSZ 044 172 565 blerim_haliti@yahoo.com
10. Sinan Gashi MRSZ 044 336 234 sgashi03@yahoo.com
11. Sadri Shkodra UNSK 044 207 877 4sadrishkodra@yahoo.com
12. Bislim Behrami SBASHK 044 210 030;
044 626 141
bbehrami@hotmail.com
13. Naim Zeneli SBASHK 044 656 112 naimzeneli@hotmail.com
14. Naser Grajcevci MTI 044 141 563 Naser.grajcevci@ks-gov.net
15. Fadil Musa MBPZHR    
 

U toku ovog perioda održana su 11 sastanka SSOO-a. Večinom glasova izabran je predsednik saveta   g. Ejup Qerimi (OEK),  podpredsednik gđa. Fikrije Zymberi  (MONT) u toku nastavne godine 2007 koji je imao za cilj podizanje ljudskih kapaciteta do 2008 godine.
Sastavljen je  dokumenat: ”Predlog o sprovođenju rada SSOO-a je predviđen  budžet za 2008 godinu za SSOO-a koji treba da se deli od BKK,  specifikovane su polja u kojima će biti  fokusirana SSOO kao i sastavljen je pravilnik rada članstva SSOO-a.
Predviđen budžet za  2008 je u nastavku:

Budžet 2008 
04/07/2007

 
  Kategorija Total
1. SASTANCI SSOO-a 

16 sastanke x 50 E X 12 meseci


9.600
2. Aktivnosti SSOO-a 

1. 3 eksperta X 12 meseci  X 400 € mesećno 

2. 3 polja budžeta  x 10.000€ 
(pokrije troškove rada osnovano na proizvod) 

3. Opšti troškovi 

Celokupni iznos


14.400   

30.000


12.700

57.100
3. Materijali i projekti za informisanje

(skupovi, seminari, konferencije, publikacije) 


17.500
4. Sekretarijat * 

1. Staf  
250 € mesećno x 12 

2. Telefon/internet/energija/fotokopiranje  
500€ mesećno x 12 

3. Kompjuteri itd 

4. kafe/troškovi    
100€ mesećni x 12

Celokupni iznos


3.000


6.000


2.500 


1.200

12.700
    96.900\
 

  * Napomena: Kancelarija će biti osigurana bezplatno od nekog od partnera