Departament za infrastrukturu i objekata za obrazovanje

Departman infrastrukture i tehnickih usluga

Departman infrastrukture i tehnickih usluga (DITU) je administrativja struktura koja rukovodi politikama za obezbe?ivanje povoljnih i adekvatnih  prostora  za razvijanje nastavnoh procesa i procesa rada.
Upravlja se od rukovodioca departmana kojije odgovoran za:

Planiranje, koordinisanje, organiziranje, nadzornost radova i aktivnosti u departmanu kao i savetuje stalnog sekretara za sva pitanja koje su u vezi sa radon departmana infrastrukture i tehnickih usluga.
Podelu radova i postavljanje standarda rada po odre?enim divizijama
Vrednovanje rada divizije i departamana
Oduzimanje mera i konkretne predloge Stalnog sekretara o nameri realiziranja i eliminisanje slabosti u okviru departmana
Departman tehni?kih usluga je sastavljen od 2 divizije:

Divizije infrastrukture i
Divizije tehnickih usluga
1. Divizija infrastrukture

Predstavlja administrativnu i strucnu komponentu koja se bavi izgradnjom, renoviranjem, odrzavanjem i postovanjem standarda za skolske objekte u celoj teritoriji Kosova. Rukovodi, upravlja i motivime organizativne ekipe u tri jedinice/sektore – planiranje i standarde, inspektiranje projekata i menadziranje objekata. Divizija infrastrukture u  koordinaciji sa donatorima, opstinama i osobljem MONT-a, predvisa i upravlja razvijanje politika o stvaranju prikladnog fizickog ambijenta o razvijanju nastavnog procesa. Obezbesuje pravi izvor informacija, odre?ivanje prioriteta, postovanje standarda, nadzornost projekata, izgradnju, renoviranje, odrzavanje skolskih zgrada kao i snabdevanje odre?enom opremom.

Upravlja se od rukovodioca divizije koji je odgovoran za:

Planiranje, koordinisanje, organiziranje, nadgledanje radova i aktivnosti divizije kao i savetuje direktora departmana za sva pitanja u vezi divizije infrastrukture.
Podelu rada i postavljanje standarda rada po jedinicama/odre?enim sektorima
Vrednovanje radova u odre?enim jedinicama doticne divizije
Preduzimanje mera i predlaganje mera direktoru departmana radi avansiranja raznih administrativnih pitanja i eliminiranje slabosti u okviru jedinica divizije.
Divizija infrastrukture sastavljena je od 3 (tri) radnih sektora:

1. Sektor za planiranje i standarde
2. Sektor za menadziranje projekata
3. Sektor za menadziranje objekata

1.1. Sektor za planiranje i standarde
Planira, dokumentira, koordinira i odrzava prioritarnu listu skola kao osnovu  za projekte kapitalnih programa o konstruktciji, renoviranju i odrzavanju skolskih objekata na Kosovu, finansirana od kosovskog budzeta ili donatora. Razvija, odrzava i distribuira dizajne, konstrukcije i odrzavanje skolskih standarda, vrsi posete skolskim objektiva na terenu,  priprema izvestaje o posetama na terenu itd.

1.2. Sektor za  mendziranje projekata
Organizira i priprema potrebnu dokumentaciju o projektima kapitalnih investicija.  Vrsi nadzornost projekata i prati radove izgradnja na terenu. Vrsi inspektiranje skola, pra?enje ugovora i obezbedice konstruktiranje i postovanje potrebnih  standarda. 
Monitoriranje trokova sondova koji su alocirani po opstinama da se obezbe?uje da renoviranje i odrzavanje su u skladu sa specificnim  projektima  MONT-a.

 1.3. Sektor za  menadziranje objekata
Ova jedinica treba da razvija i odrzava jedan sistem menadziranja skolskih objekata, osnovani oko jednog redovnog programa inspektiranja, da se informime o skolskom posedu, da preuzme adekvatne mere. 
Prati stanje objekta u izgradnju, onim koji imaku potrebe za  intervenisanje i izvestava o procedurama i ostalim operacijama MONT-a, itd.

Komentari
Sva tri sektori pomagaju i dopunjavaju jedno-drugome u priremi materijala i potrebne  dokumentacije za izgradnju i renoviranju objekata za obrazovanje. 
Nadgleda i vrsi inspektiranje novih izgradnja, renoviranja, grejanja, snabdevanja vodom, sanitarne ?vorove, elektri?nog sistema u skolama i od ugovora?a  MONT-a, donatora i opstine. Istovremeno realizira potrebne posete na terenu i sastavlja izvestaje o posetama.
2. Divizija tehnickih usluga

Predstavla glavnu liniju strucnog delovanja o stvaranju prikladnog fizickog ambijenta za sve zaposlene u MONT. Rukovodilac ove divizije treba da rukovodi, upravlja i motivime grupu organizovanog osoblja, obuhvatajuci i sektor sluzbe zgrada, sektor informativne  tehnologije, sektor logjistike i transporta, jedinicu za obezbe?enje i jedinicu snabdevanja. Upravlja i nadgleda operaciju sektora logistike, obuhvatajuci planiranje, kontroll i menadziranje transporta,  sistem inventara, snabdevanje potrosnom materijalom, odrzavanje opreme za fotokopiranje, klimu itd. Planira plane budzeta i snabdevanja za  diviziju tehnickih usluga.

Upravlja se od rukovodioca divizije koji je odgovoran za:

Planiranje, koordiniranje, organiziranje, nadgledanje radova i aktivnosti u  sektoru kao i savetuje direktora departmana za sva pitanja koje su u vezi sa  radon divizije i tehnickim uslugama.
Podela radova i postavljanje standarda rada po sektorima i odre?enim jedinicama
Vrednovanje radova u doticnom jedinicu divizije
Preuzimanje mera i predlaganje mera direktoru departmana  o avansiranju raznih administrativnih pitanja i eliminisanje slabosti u okviru sektora divizije.
Divizija tehnickih usluga samtoji se od 5 (pet) radnih jedinica:

1. Jedinica za odrzavanje i za inventar
2. Jedinica za informativnu tehnologiju i telefoniju
3. Jedinica za distribuciju/snabdevanje
4. Jedinica za transport i logistiku
5. Jedinica osiguranja

2.1. Jedinica za odrzavanje i za inventar
Odrzava redovnu inspektiranju kancelarija MONT-a i povezanih objekta. Obezbe?uje sva snabdevanja za o?uvanje protiv vatre, sisteme i oznake su operacionalne i dobro odrzavane, natpise u sluzbenim jezicima, favorizuje pravilnik o nepusenju u objektu. Odrzava radhe veze sa departmanom indzinierije i sluzbu za menadziranje objekta u MJS i prati rad osoblja koji je odgovoran za ?isto?u i odrzavanje. Prati opstinske usluge.
Disponira sa podatkama o registrovanju inventara, zaduzenje i razduzenje sluzbenika sa  inventarom i ostalom opremom.

2.2. Jedinica za informativnu tehnologiju i telefoniju
Ova jedinica treba da odrzava uske veze rada sa departmanom informativne tehnologije u MJS, obuhvatajuci ugovoreno osoblje, koji imaku odgovornost za instaliranje i odrzavanje sistema tehnickih i informativnih usluga u kancelarijama i objektu MONT-a. Odrzavaju mrezu interneta, kompjutere, itd. Prati i realizira uklju?enje, relociranje i odrzavanje fiksne telefonije

2.3. Jedinica za  distribuiranje/ snabdevanje
Ova jedinica obezbe?uje jednu signu i ?istu depo gde je postavljen potrosni materijal. Vrsi monitoriranje osiguranja depoa MONT-a kako je dato zadatkom od rukovodioca  divizije i preuzme sve potrebne mere da bi osigurao materiale unitar depoe. Vrsi kontroll da donoseni rakuni MONT-a o snabdevanju robot i uslugama budu redovne u skladu sa ugovorima i dokumnetacijom za distribuiranje kao i o informiranju rukovodstva divizije tehni?kih usluga.

2.4. Jedinica za transport i  logistiku
Obezbe?uje sva transportna sredstva MONT-a, da se iskoris?avaju samo sluzbeno, obezbe?uje da vozita budu registrovana, servisirana i odrzavana. Snabdevanje vozita sa standardnom opremom obuhvatajuci klju?eve, lance za zimu, sredstvom za vu?enje i ostalo potrebno opremu, itd. Prati trokove vozita i vrsi kontroll donosenih fatura u MONT. 
Menadzira i organizira sva sluzbena putovanja MONT-a

2.5. Jedinica za osiguranje koja je imenovana od  policiske sluzbe Kosova bri obezbe?enje objekta MONT-a i sara?uje sa rukovodiocem divizije tehni?kih usluga.

U okviru ove jedinice su radnici MONT-a koji vrse obezbe?enje objekta gde je postavljen jedan deo osoblja MONT-a.