Visoko Obrazovanje

 

Departman visokog obrazovanja ( DVO)

Primarni duznosti DVO-a  su planiranje i nadzornost nad razvijanja sistema za visoko  obrazovanje.  

Zbog toga DVO razvija planove i dokumentaciju za politike,  standarde i procedure koje pruzaju resenja
sistematskih  izazova visokog obrazovanja.

Za svoj rad Dvo se  bazira na zakon za visoko obrazovanje (2003)  i na Stategiju visokog obrazovanja 
( 2005-2015) kao i na ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim dokumentima kao i statutima institucija 
javnim i privatnim nosiocima visokog obrazovanja, u raznim administrativnim uredbama, pravilnicima  itd. 
DVO izvrsi i ostale funkcije u nacionalnom stepenu kao:

Osnivanjei agencija i centara, raznih saveta obrazovanja u nivou zemlje
Novih politika  o ispunjavanju duznosti koji proizilazu od Bulonjskog procesa
Razvijanje sprovodenja programa saradivanja sa ostalim zemljama
priznavanje (nostrifikacija) stecenih dokumenata za studije van zemlje (Komisija MONT-a 
za priznavanje stecenih diploma u inostranstvu)
verifikovanje dokumentacije nasih drzavljana koji zele da studiraju van zemlje
Pomaze u rad raznih studentskih organizacija nasih gradana unutar i van zemlje itd
  
Od 2004 godine svoj rad DVO ga naslanja u ekspertizi eksperata visokog obrazovanja, koji je sastavljen 
od dobrih poznavaoca sistema visokog obrazoanja na Kosovu. Do sada ovaj savet je savetovao i 
pomagao u sastavljanju Strategiju visokog obrazovanja na Kosovu, u sastavljanju Statuta pristinskog 
Univerziteta, u organizovanju medunarodnih konferencij, u podizanju savesti  o znacaju obrazovanja u 
drustvui, itd. 

Koordiniranje i projekti 
Potpuno je konsolidirana kancelarija  TEMPUS-a I pripremljeni su 15 projekti u potpunom uskladenosti 
sa strateskim piroritetima MONT-a. Jedan broj njih su odobreni i pocep je njihovo sprovodenje. Isto 
tako nastavljeni su programi saradivanja sa programima TEMPUS-a, Erasmus Mundus, IPA odobreni 
ranije i ostali programi pomaganja o visokom obrazovanju na Kosovu, kao:
a)  Multinacionalni projekat medu Austrije i Kosova 
http://www.aei-austria-kosovo.com
b) Finski program za postdiplomske ispite u pomaganju od fakulteta vaspitanja  
www.formin.fi 
c) Norveski program za osnivanje Instituta novinarstva (1.5 milion euro 2005 – 2006) 
d Saradnja sa americkom kancelarijom u pomaganju PU-a

      Aktuelni prioriteti:
a) Puna funksionalizacija Agencije akreditiranja Kosova www.akreditimi.org
b) Puna funksionalizacija Centra za medunaornu saradnju u VO nauku i tehnologiju 
(QBNASHT-KCIRT)    http://www.aei-austria-kosovo.com/ ?Activities_June_2008:
Kosovo_Centre_for_International_Higher__Education_and_Technology_
Co-operation_%26ndash%3B_K-CIRT
c)   Puna funsksionalizacija Centra o priznavanju i  nostrifikaciju
http://www.aei-austria-kosovo.com /?Activities_June_2008:Kosovo_NARIC
ç) Implementiranje  Strategije visokog obrazovanja 2005 – 2015
d) Sastavljanje i odobravanje administrativnih uredba za operacionalizacijuzakona 
visokog obrazovanja  
e) Postavljanje kriterija i dispozicije o finansiranju visokog obrazovanja isastavljanje 
zakona o finansiranju visokog obrazovanja 
f) Konsolidovanje privatnog sektora visokog obrazovanja itd. 
Projekti

 

Divizija za razvoj i Divizija za nauku kvalitet u obrazovanje

Divizija za priznavanje i ekvivalenciju

Divizija za međunarodnu saradnju u visoko obrazovanje i nauci

 

 

 • Drita Kadriu Direktor departamenta za visoko obrazovanje

  Tel: 038 212 143
  drita.kadriu@rks-gov.net

 • Bekim Samadraxha V.D. Direktora Departamenta za visoko obrazovanje

  038 213 948
  bekim.samadraxha@rks-gov.net

 • Burim Gashi Službenik za publikaciju i izdavaštva DVO

  burim.gashi@rks-gov.net
  038 211 012

 • Mirushe Latifaj

  Tel: 038 211 667
  mirushe.latifaj@rks-gov.net

 • Shpresa Mehmeti Administrativna službenica u (NCMSONT)

  38 211 923
  Shpresa.mehmeti@rks-gov.net

 • Gjylbehare Llapi Rukovodilac u Nacionalnom Centru za Priznavanje i Akademsko Informisanje - (NCPAI)

  E-mail: gjylbehare.llapi@rks-gov.net
  Tel: 038 213 556