Projekt i Përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës Mbështetje Rajonale për Arsim Gjithëpërfshirës