Planprogramet

Planprogramet 

Në 56 shkolla profesionale janë duke u zbatuar planprogramet per 92 profile të 17 fushave profesionale 

- Prej 1 qershorit 2006 per rishikimin e planprogrameve jane angazhuar 119 eksperte: 
në cilesine e kordinatoreve: 64;te anëtarëve25 ;te kosulenteve30. Të gjithe këta ekspertë kanë pasur mbeshtetjen financiare nga GTZ dhe MASHT.
Qëllimi kryesor i këtij rishikimi është permiresimi I tyre nga verejtjet e marra nga shkollat dhe mesimdhenesit dhe qasja modulare e punes praktike si kriter i arritjes se standardeve bazuar ne njohuri,shkathtesi dhe kompetence profesionale.Të gjithe kordinatoret janë trajnuar per qasjen modulare nga eksperti Alqi Mustafai nga Institi Pedagogjik I Shqiperisë. 

Ndersa per hartimin e provimeve perfundimtare per 10 profilet pilote jane angazhuar 40 ekspertë prej te njejetit afat:10 kordinatorë,20 anëtarë dhe 10 konsulentë.Kordinatoret jane trajnuar nga i njejeti ekspert per provime perfundimtare,dhe kane bere nje vizite studimore ne shkollen e Shkozetit ne Shqiperi per te marrë njohuri per hartimin e provimeve perfundimtare. Të dy grupet e eksperteve kanë punuar sipas planeve te veprimit te pregaditura nga SAP. 

- Jane hartuar planprogramet e reja per lemite: Shendetësi: per profilet:Infermier I pergjithshem,Infermier I mamisë ,infermier I pediatrise(kl.10-të dhe 11-të),

Artit për profilet:Dizajn grafik,Teknik figurativ,teknik i dizajnit te enterierit,Teknik i dizajnit te tekstilitdhe veshjes 

Muzikës per drejtimin e pergjithshem:profili -Bashkepunetor i pergjithshem muzikor

Për drejtimin instrumentalist:profile-interpretues(piano,harqe,frymor,solo kendim)

Për bujqësi:Profiliet:mbrojtja e bimeve dhe perpumnimi drurit. 

- Jane rishikuar planprogramet per te gjitha profilet e Arsimit professional per kl e 10-te.

 

  Planprogramet e rishikuara të lëndëve të përgjithshme të Arsimit Profesionale 2013

  Planet dhe programet e rregullta të vjetra 1-13

  Planprogramet në gjuhen turke

  Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Klasa XI-XII- Planprogramet e vjetra

  Rishikimi i PL - Arsimi Profesional 2013

  Kurrikulat lëndore/Programet mësimore të reja 2017- 2018