Luksemburgu (LuxDev)

Linku për: Luksemburgu (LuxDev)

 • Mbështetje të Arsimit dhe Aftësimit Profesional

  Përshkrimi

  Ndërtuar dhe të pajisur objektet e arsimit profesional në Prizren ( për tregti) dhe në Ferizaj ( për profesionet e lidhura me shëndetësin) . Zhvillon / përmirëson kurrikulat , trajnon  mësimdhënësit dhe udhëheqësit.

  Nën-Sektori: AAP/ARR

  Vlera e projektit në €: 

  Data e fillimit​: 01/09/2010

  Data e përfundimit: 31/08/2014

   

 • Mbështetje të Arsimit dhe Aftësimit Profesional nga LUX Dev

  Përshkrimi

  Të vë në nivelet të programeve dhe trajnimeve (zhvillimin/përmirësimin e kurrikulave të AP); në nivel strategjike (mbështes MLSW?? në vendim marrje dhe planifikim, trajnime të palve të interesuara); në nivel të infrastruktures dhe paisjeve (qender e re në Pejë për AP, infrastruktur shtesë dhe paisjë për Don Bosco-në në Prishtinë); dhe masa të drejtpërdrejta për të përmirësuar kualifikimin e përfituesve dhe punësimit (ofrimi i trajnimeve dhe trajnimit në punë). Një pjesë e projektit është  e drejtuar  për të ndihmuar grupet e margjinalizuara që të kenë qasje në trajnime.

  Nën-Sektori: AAP/ARR

   Vlera e projektit në €: 10 000 000

  Data e fillimit: 01/09/2010

  Data e përfundimit: 31/08/2014