Kalendari i Maturantëve 2008/2009

KALENDARI I MATURANTËVE
2008/2009

AFATI I QERSHORIT

Përfundimi i vitit mësimor për maturantë : 15.05.2009 
Riprovimet: 21 - 22. 05.2009
Rezultati i riprovimeve: 25.05.2009
Provimi përfundimtar në Arsimin  Profesionale: 26.05.2009
Rezultati nga provimet përfundimtare të Arsimit Profesional: 28.05.2009   
Shpërndarja e Certifikatave: 01.06.2009
      Provimi i Maturës Shtetërore :  06.06.2009
Publikimi i rezultateve të maturës: 12.06.2009
Shpërndarja e diplomave për maturant: 12 – 16.06.2009
Shqyrtimi i ankesave: 12-17.06.2009
Rezultati nga ankesat: 18.06.2009

AFATI I GUSHTIT

Paraqitja e provimit të maturës : 10-15.08.2009
Riprovimet: 20.08.2009
Rezultati i riprovimeve: 21.08.2009,
Provimi përfundimtar në shkollat profesionale: 22.08.2009
Rezultati nga provimet përfundimtare në shkollat profesionale: 23.08.2009   
Shpërndarja e Certifikatave: 24.08.2009
Provimi i Maturës Shtetërore:  26.08.2009
Publikimi i rezultateve të maturës: 3.09.2009
Shpërndarja e diplomave për maturant: 4.09.2009
Shqyrtimi i ankesave: 03-05. 09.2009
Rezultati nga ankesat: 08.09.2009

KQSHM - DVSM