Divizija tehnologije

Divizija tehnologije, u okviru Departamenta nauke, ima misiju obavljanje istraživanja i razvojne projekte kao i transfer znanja i tehnologije u praksi proizvodnji produkta i pružanje usluga. Oblast delovanja ove Divizije je usredsređen, naročito u oblasti razvoja i transfer znanja i tehnologije u celini, kao i Tehnologije informacije i komunikacije (TIK) u obrazovanju, u svim drugim oblastima od značaja za ekonomski i društveni razvoj zemlje.

Zadaci i objektivi ove Divizije su:

 1. Stvaranje uslova za transfer znanja i tehnologije, kao i integraciju tehnologije u svim obrazovnim sistemima,  
 2. Obezbeđivanje potrebne opreme za poboljšanje uslova rada za nastavu, praktična rad i naučan istraživanja u Institutima visokog obrazovanja, kao i svim edukativno – obrazovnim institucijama na Kosovu.
 3. Opremanje infrastrukturom, potrebnom informativnom tehnologijom i potrebnim softverskim aplikacijama potrebnim za povećanje kapaciteta istraživanja i obezbeđivanje nesmetani pristup potrebne literature u zemlji i inostranstvu 
 4. Pomaže u povezivanje domaćih Instituta visokog obrazovanje sa našim ekspertima u svetu kao i u planiranju, razvoj i implementaciji nastavnih programa nastave na distanci, kao i programa za stvaranje nastavnog sadržaja 
 5. Monitoring i koordinacija radova projekata EU-a, i duge donatore u vezi integraciji TIK-a, i elektronske nastave, kao i saradnja sa stranim i domaćim ekspertima, o razvoju materijala elektronskog sadržaja za nastavu i učenje.
 6. Saradnja na polju integracije TIK-a u osnovnom obrazovanju sa projektom “Bazičan program obrazovanja” kojeg finansira MONT-a sufinansier USAID-a.
 7. Angažuje se u planiranju, koordinaciji poslova i učestvovaće u izradi relevantne zakonske akte, i dotične politike u oblast transfer znanja i tehnologije.
 8. Usklađivanje softverskog sistema za menadžiranje informacija i elektronskog sadržaja, kao i modifikacija i digitalizacija sadržaja i adaptacije nastavnih sredstava elektronske nastave.

 

 

 • Ardiana Shabaj-Hyseni Rukovodilac divizije za tehnologiju:

  Email : ardiana.shabaj@rks-gov.net
  Kontakt br: 038211868