Komunikatë: KQShM bën të ditur se nuk ka ulje të kriterit të kalueshmërisë në Provimin e Maturës

15 September 2015